LINKY     STROM   PREZENTÁCIA       MAIL
Ponuka pre podnikateľov    Adresa a Kontakt              

 

Stavebná fakulta

Žilinská univerzita

Univerzitná knižnica

e-vzdelávanie

Oblasti spolupráce
 • Hodnotenie namáhania, spoľahlivosti a životnosti stavebných konštrukcií a ich prvkov zaťažených dynamickými a kvázistatickými účinkami.
 • Statická a dynamická diagnostika stavebných konštrukcií v prevádzkových podmienkach
 • Laboratórne skúšky stavebných konštrukcií a ich prvkov v statickom, dynamickom a vysoko cyklickom  režime zaťaženia
 • Mechanické vlastnosti nových materiál
 • Modelové merania konštrukcií, modálna analýza
 • Statické a dynamické výpočty konštrukcií.
 • Modelovanie stavebných konštrukcií a ich správania sa od účinkov statického a dynamického zaťaženia
 • Expertízne posudky z oblasti statiky a dynamiky  stavebných konštrukcií, porúch stavieb a technickej seizmicity.
 • Statické a dynamické skúšky konštrukcií a mostov
Ponuka pre podnikateľov
Meranie Bratislava 27.6.2006Meranie lávka Žarnovica
Riešené úlohy
 • Statické a dynamické zaťažovacie skúšky na 12 mostných  konštrukciách na diaľnici D1, napríklad Východná, Hybe,Dovalovec vykonané pre Doprastav a.s. Bratislava.
 • Dynamické skúšky stavebných konštrukcií pod turboset TG11 v EMO Mochovce. Modálna analýza v prevádzkovom a mimoprevádzkovom režime a stanovenie dynamických parametrov pre spoľahlivostné výpočty.
 • Experimentálne skúšky vplyvu dopravy na stavebné konštrukcie, dynamická analýza odozvy stavebných konštrukcií a návrh opatrení pre DOPRAVOPROJEKT a.s.
 • Monitoring účinkov trhacích prác na konštrukcie vodnej nádrže Turček pre VÁHOSTAV a.s.
 • Dlhodobý monitoring dynamických charakteristík  vybraných cestných a železničných mostov, napríklad  cestný most LaFranconi a železničné mosty v Trenčíne,Trnovci nad Váhom a iných.
 • Experimentálne posúdenie aerodynamiky anténneho systému pre ST a.s.
 • Posúdenie televíznej veže Buková Hora na zaťaženie vetrom
 • Experimentálne skúšky prívesov osobných a nákladnýchautomobilov a návrh zníženia ich aerodynamického odporu pre rôznych výrobcov.
 • Experimentálna štúdia komponentov pružného upevnenia koľajníc vykonaná pre Zvolenskú žel. akc. spoločnosť.
 • Hodnotenie komponentov zvršku v služobnom úseku ŽSR Piešťany - Brunovce
 • Vývoj nových typov pružných podložiek pre výrobcov v SR a ČR
 • Hodnotenie funkčnosti a spoľahlivosti nalepovaných podkladníc
 • Posúdenie pružného upevnenia koľajnice na betónových paneloch pre elektrifikované trate

Katedra stavebnej mechaniky, Stavebná fakulta, Komenského 52, 010 26 Žilina