LINKY     STROM   PREZENTÁCIA       MAIL
Ponuka pre podnikateľov    Adresa a Kontakt              

 

Stavebná fakulta

Žilinská univerzita

Univerzitná knižnica

e-vzdelávanie

História

Katedra stavebnej mechaniky vznikla súčasne s Vysokou školou železničnou roku 1953 ako súčasť vtedy založenej Stavebnej fakulty Vysokej školy železničnej. V roku 1958 bola fakulta zlúčená s fakultou dopravnou a vznikla tak fakulta PEDaS, kde pôsobila katedra i naďalej a od roku 1978 pod názvom Katedra mechaniky. V roku 1990 došlo k odlúčeniu Stavebnej fakulty a od roku 1997 sa opäť vrátilo k názvu Katedra stavebnej mechaniky.

Výsledkom bohatej vedeckej práce učiteľov katedry sú stovky vedeckých a odborných článkov uverejnených u nás i v zahraničí a desiatky knižných publikácií, učebníc a skrípt. Publikačná činnosť pracovníkov katedry prezentuje výsledky ich teoretických a experimentálnych prác v oblasti statických a najmä dynamických namáhaní nosných prvkov stavebných konštrukcií a kontinua.

V rámci programu vedeckého výskumu katedry sa vyriešilo a v záverečných oponentúrach obhájilo niekoľko stoviek záverečných výskumných správ čiastkových úloh štátneho programu základného výskumu a technického rozvoja.

V súvislosti s potrebami vedeckovýskumnej práce sa rozvíjala aj experimentálna základňa katedry. Postupne sa vybudovali laboratóriá a skúšobne s modernou snímacou, registračnou a vyhodnocovacou technikou, ktorá obsahuje okrem progresívnych sériových aparatúr z Českej a Slovenskej republiky a zo zahraničia aj vlastné prototypové zariadenia. Tým sa rozšíril a kompletizoval rozsah možností experimentálnej analýzy statických a dynamických stavov napätosti a deformácie pri vyšetrovaní stavebných konštrukcií, ich modelov a pri reálnom a modelovom skúmaní dynamiky kontinua (základovej pôdy). V šesťdesiatych rokoch bolo postavené pracovisko experimentálnych meraní v aerodynamickom tunely ako prvé v Európe, ktoré slúži dodnes. Boli tu vykonané mnohé náročné skúšky aerodynamiky veľkých komínov, stožiarov a veží. 

Vysoká vedeckoodborná úroveň pracovníkov katedry doplnená širokými možnosfami experimentálnej základne sa stala východiskom pre priamu technickú pomoc výrobným a prevádzkovým organizáciám rezortov dopravy, spojov, stavebníctva a strojárstva pri riešení ich aktuálnych a rozvojových úloh. V rámci tejto činnosti pracovníci katedry vypracovali desiatky a stovky záverečných správ a experimentálnych posudkov. 

V prostredí intenzívnej vedeckovýskumnej a výchovno-vzdelávacej činnosti sa úspešne rozvíja aj študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) čoho dôkazom môžu byť každoročne prezentované práce na vysokej úrovni, ktoré v posledných rokoch získali ocenenia.. Plodné sú aj výsledky výchovy nových vedeckých pracovníkov.

V januári 2016, po zrušení Katedry matematiky na Fakulte humanitných vied UNIZA, štyri matematičky prešli na túto katedru a tá bola premenovaná na "Katedru stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky".


Katedra stavebnej mechaniky, Stavebná fakulta, Komenského 52, 010 26 Žilina