Hlavná stránka

Zoznam realizovaných a prebiehajúcich výskumných činností v rámci grantových programov nie je úplný a bude doplnený.

Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Univerzitná 8215/1  010 26 Žilina

tel: +421 41 513 5703, 5704

kpsu@fstav.uniza.sk

Blok AD, prízemie vľavo od hlavného vstupu cez vrátnicu budovy A, Veľký Diel


2014

OP Výskum a vývoj, Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo, kód 26220120031 2.B.1.8.

OP Výskum a vývoj, Výskumné centrum Žilinskej univerzity. kód ITMS 262202200183. 2013-2015. Riešiteľský kolektív z katedry PSaU: prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc., Doc. Ing. Ján Rybárik, PhD., Ing.arch. Peter Krušinský, PhD., Ing. Marek Cangár, PhD., Ing. Renáta Korenková, PhD., Ing. Daniela Štaffenová, PhD., Ing. Radoslav Ponechal, PhD.

NFP 2241032008 5 2013 - 2014. Rozvoj přeshraniční spolupráce vysokých škol v oblasti historické architektúry. Vedúci riešitelia: SK - Vičan Josef, prof. Ing. CSc. CZ - Darja Kubečková, prof. Ing. Ph.D.

Projekt štrukturálnych fondov. OP: Vzdelávanie ITMS: 26110230079. 1.3 Tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti. Vedúci riešiteľ: R ŽU v Žiline, SvF - prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.

KEGA 041ŽU-4/2014 2014 - 2016. Edukačná podpora študijného programu pozemné stavby. Vedúci projektu: prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.

VEGA 1/1296/12. Geometrická analýza historických krovových konštrukcií z územia SR. Vedúci projektu: Ing.arch. Peter Krušinský, PhD.


2013

VEGA 1/0729/13. Teoretická, experimentálna a numerická analýza konštrukčnej tvorby energeticky úsporných a environmentálne vhodných obalových konštrukcií budov. Vedúci projektu: prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.

Projekt štrukturálnych fondov. OP: Vzdelávanie ITMS: 26110230073. Informačný systém pre hodnotenie výsledkov výskumu a vývoja na ŽUŽ. Vedúci riešiteľ: R ŽU v Žiline, SvF - prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.

Projekt štrukturálnych fondov. OP: Vzdelávanie ITMS: 26110230079. 1.3 Tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti. Vedúci riešiteľ: R ŽU v Žiline, SvF - prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.

VEGA 1/1296/12. Geometrická analýza historických krovových konštrukcií z územia SR. Vedúci projektu: Ing.arch. Peter Krušinský, PhD.

NFP 2241032008 5 2013 - 2014. Rozvoj přeshraniční spolupráce vysokých škol v oblasti historické architektúry. Vedúci riešitelia: SK - Vičan Josef, prof. Ing. CSc. CZ - Darja Kubečková, prof. Ing. Ph.D.

OP Výskum a vývoj, Výskumné centrum Žilinskej univerzity. kód ITMS 262202200183. 2013-2015. Riešiteľský kolektív z katedry PSaU: prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc., Doc. Ing. Ján Rybárik, PhD., Ing.arch. Peter Krušinský, PhD., Ing. Marek Cangár, PhD., Ing. Renáta Korenková, PhD., Ing. Daniela Štaffenová, PhD., Ing. Radoslav Ponechal, PhD.


2012

Ministerstvo kultúry SR - Obnov si svoj dom 1.3: MK-4810/2012/1.3 Stavebno-historický prieskum krovov na území okresov Bytča a Žilina. Výstup z výskumu krovových konštrukcií - publikácia vo forme pdf - bude k dispozícii na stiahnutie na stránkach timber.sk
Riešiteľský kolektív z katedry PSaU: Ing.arch. Peter Krušinský, PhD., Ing.arch. Zuzana Grúňová, Ing. Renáta Korenková, PhD.

VEGA 1/1296/12. Geometrická analýza historických krovových konštrukcií z územia SR. Vedúci projektu: Ing.arch. Peter Krušinský, PhD.

6-3/8/SvF/2012 Termovízna diagnostika - Sociálna poisťovňa, pobočka Žilina. Vedúci riešiteľ:  prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.

Projekt štrukturálnych fondov. OP: Vzdelávanie ITMS: 26110230073. Informačný systém pre hodnotenie výsledkov výskumu a vývoja na ŽUŽVedúci riešiteľ: R ŽU v Žiline, SvF - prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.


2011

Ministerstvo kultúry SR - Obnov si svoj dom 1.3: MK-5913/2011/1.3 Stavebno-historický prieskum krovov v regióne Liptova II. Výstup z výskumu krovových konštrukcií - publikácia vo forme pdf - bude k dispozícii na stiahnutie na stránkach timber.sk
Riešiteľský kolektív z katedry PSaU: Ing.arch. Peter Krušinský, PhD., Ing.arch. Zuzana Grúňová, Ing. Renáta Korenková, PhD.

Projekt štrukturálnych fondov. OP: Vzdelávanie ITMS: 26110230073. Informačný systém pre hodnotenie výsledkov výskumu a vývoja na ŽUŽVedúci riešiteľ: R ŽU v Žiline, SvF - prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.


2010

 

Ministerstvo kultúry SR - Obnov si svoj dom 1.3: MK-2403/2010/1.3 - Stavebno-historický prieskum historických krovov v regióne Liptova I. Výstup z výskumu krovových konštrukcií - publikácia vo forme pdf - bude k dispozícii na stiahnutie na stránkach timber.sk
Riešiteľský kolektív z katedry PSaU: Ing.arch. Peter Krušinský, PhD., Ing.arch. Zuzana Grúňová, Ing. Renáta Korenková, PhD.

2009

Úloha výskumu a vývoja MVRR SR, číslo úlohy – 587/550/2008. Sanácia plochých striech s využitím tepelnoizolačného potenciálu pôvodných vrstiev bez ich odstránenia.  Spoluriešiteľ, 2008 –  2009: doc. Ing. F. Imríšek, CSc.
Ministerstvo kultúry SR - Obnov si svoj dom 1.3: MK-7139/2009/1.3 – Dóm svätého Martina v Bratislave – stavebno-historický prieskum krovu.
Odborný garant: Doc. Ing. Ján Rybárik, PhD.
Autori výskumu: Ing. arch. Peter Krušinský, PhD., Ing. Lubor Suchý – PÚ, Ing. Peter Glos – PÚ, Ing. arch. Karol Ďurian – PÚ, Mgr. Peter Horanský - MÚOP,Ing. Renáta Korenková, PhD. – ŽU
Výkresová dokumentácia: Ing. Renáta Korenková, PhD., Ing. arch. Peter Krušinský, PhD
Dendrochronológia: Ing. Tomáš Kyncl
Spolupracovali: Gajňák Martin, Fajčáková Martina, Jáchym Lukáš, Jelšovská Dagmar, Kozák Ján, Kubicová Zuzana, Malčeková Anna, Matejová Jana, Michalec Matej, Smatanová Katarína
Spolupráca : Ing. Miroslav Navrátil – poškodenie dreva
Konzultácia: Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.
Merania: Ing. František Bahleda, Ing. Peter Pisca, PhD., Peter Sedmák
Ministerstvo kultúry SR - Obnov si svoj dom 1.3: IKKTLNI59I
Dokumentovanie historických krovových konštrukcií na území Oravy a Kysúc

Celkovo bolo v regióne Oravy preskúmaných 100 krovových konštrukcií, z toho 88 bolo spracovaných do publikácie. V regióne Kysúc bolo preskúmaných 20 krovových konštrukcií, z toho 17 bolo spracovaných do publikácie. Nespracované krovy pochádzali z obdobia po roku 1948.  Výstup z výskumu krovových konštrukcií - publikácia Historické krovy regiónov Oravy a Kysúc vo forme pdf - je k dispozícii na stiahnutie na stránkach timber.sk
Riešiteľský kolektív katedry PSaU: Ing.arch. Peter Krušinský, PhD., Ing.arch. Zuzana Babjaková (Grúňová), Ing. Renáta Korenková, PhD.

Suchý, L. – Krušinský, P. – Grúňová, Z. – Ďurian, K. – Zacharová, D. – Korenková, R.: Historické krovy v regiónoch Oravy a Kysúc. Vydal: Miroslav Gibala, KNM, 2010. ISBN 978-80-970171-1-8


2008

VEGA 1/0776/08 Monitorovanie aktivity trhlín pomocou digitálnej fotografie s využitím fraktálnej dimenzie
Zodp. riešiteľ: Ing. Ivan Drevený, PhD.  Riešiteľský kolektív z katedry PSaU: Ing.arch. Peter Krušinský, PhD., Ing.arch. Zuzana Babjaková (Grúňová)
VEGA 1/07/29/08 Zníženie energetickej náročnosti budovy použitím vhodnej sanácie plochej strechy s využitím existujúcich vrstiev strešného plášťa.  Zodp. riešiteľ: doc. Ing. F. Imríšek, CSc.
VEGA 1/0828/08 Teoreticko- experimentálna analýza transportu tepla a vlhkosti pri tvorbe obalových konštrukcií nízkoenergetických budov.
Zodp. riešiteľ: doc. Ing. Pavol Ďurica, CSc.
Ministerstvo kultúry SR - Obnov si svoj dom 1.3: IKKTLNI59I
Dokumentovanie historických krovových konštrukcií na území Oravy a Turca

Primárnym cieľom projektu bolo ucelene preskúmať a zdokumentovať regióny, získané materiály poskytnúť širokej odbornej verejnosti formou nepredajnej publikácie Historické krovy sakrálnych stavieb Turca, ktorej súčasťou je DVD s podrobnou, prehľadne spracovanou fotodokumentáciou. Výstup z výskumu krovových konštrukcií - publikácia vo forme pdf - je k dispozícii na stiahnutie na stránkach timber.sk Riešiteľský kolektív z katedry PSaU: Ing.arch. Peter Krušinský, PhD., Ing.arch. Zuzana Babjaková (Grúňová), Ing. arch. Marta Kanderková, PhD.

Suchý L., Krušinský P., Babjaková Z., Ďurian K.: Historické krovy sakrálnych stavieb Turca. Žilinská univerzita v Žiline - Stavebná fakulta - Katedra pozemného staviteľstva, 2008, ISBN 978-80-965547-9-7


2007 - 2013

Medzinárodný projekt: Operačný program cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013: „Vzájemná spolupráce stavebních fakult v oblasti navrhování a posuzování dřevostaveb a dřevěných konstrukcí“

2006 a staršie

Rescuing the Hidden European Wooden Churches Heritage
an International Methodology for Implementing a Database for Restoration Projects

Romualdo Del Bianco Foundation, co-organisers - 4 Member States universities (Czech Republic, Italy, Poland and Slovakia), and one third Country, Ukraine. Each team has set up a work group of people from the fields of architecture, history of architecture, architectural conservation to prepare a database of the most significant ancient wooden architectural structures in each Country-partner and to prepare the practical definition of recovering proposals and the dissemination of results for more appropriate practice.

Faculty of Architecture, Slovak Technical University of Bratislava: Doc. Ing. Eva Kráľová, Csc., Ing. arch. Ivana Lisická, Ing.arch. Zuzana Babjaková (Grúňová), Ing.arch. Peter Krušinský, PhD.

kolektív: ZÁCHRANA SKRYTÉHO DEDIČSTVA EURÓPSKYCH DREVENÝCH KOSTOLOV. MEDZINÁRODNÁ METODOLÓGIA PRE IMPLEMENTÁCIU DATABÁZY PRE PROJEKTY OBNOVY. KATALÓG SPRIEVODNEJ VÝSTAVY. vyd. STU v Bratislave pre Fakultu architektúry, 2008 ako súčasť grantových úloh VEGA č.01/330/06 a MVTS 11/06. ISBN: 978– 80-227-2834-8

VEGA 1/0338/03 Rozvoj teórie a spôsobu navrhovania železničných pozemných stavieb
VEGA 1/2153/05 Aplikácia princípov fraktálnej geometrie v architektúre a stavebníctve