Mapa stránok katedry
Žilinská univerzita v Žiline * Stavebná fakulta * Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu * Univerzitná 8215/1 * 010 26 Žilina

Hlavná stránka Zamestnanci
  • kontakty (email, telefón, číslo kancelárie)
Podujatia
  • konferencie, semináre, workshopy
Výskumná činnosť
  • realizované a prebiehajúce výskumy v rámci grantových programov
Spolupráca s praxou
  • realizované a prebiehajúce projektové práce - aš, psp, rp, posudky a certifikáty
Predmety bakalárskeho štúdia
  • bakalárske štúdium, inžinierske štúdium, doktorandské štúdium
Bakalárske štúdium
  • Informácie k priebehu štátnych skúšok
Študijný program Pozemné staviteľstvo, 2. stupeň
  • Informácie k novému študijnému programu, ktorý je jedným z výstupov riešenia Projektu štrukturálnych fondov. 1.3 Tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti