1.3 Tvorba a inovácia študijných programov
s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti

Hlavná stránka

Projekt štrukturálnych fondov.   OP: Vzdelávanie    ITMS: 26110230079.
Vedúci riešiteľ: ŽU v Žiline, SvF, prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.

Cieľ aktivity

 • Tvorba nových študijných programov a akreditačných spisov nových študijných programov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania na vybraných fakultách Žilinskej univerzity v Žiline,
 • Analýza a komparácia existujúcich študijných programov s ponukou európskych univerzít.
 • Tvorba moderného obsahu študijných programov v súlade s potrebami trhu práce a vedomostnej spoločnosti.
 • Zlepšenie uplatniteľnosti absolventov univerzity na trhu práce v súlade so získanou kvalifikáciou.

Termín realizácie aktivity :     02 / 2013 - 06 / 2015

Aktivita je zameraná na rozširovanie ponuky vysokoškolského vzdelávania na Žilinskej univerzite vzhľadom na potreby trhu práce. Tvorba akreditačných spisov nových študijných programov sleduje zavedenie nových produktov, ktorých perspektívnosť sa odvíja s rastom globalizácie a trendmi v hospodárskom prostredí, v podnikaní a v samotných podnikoch, čo je predpokladom uplatnenia absolventov na trhu práce.

Výstupy aktivity ( čiastočné, výber pre Stavebnú fakultu):

 • Akreditačný spis št. programu Dopravné plánovanie s podporou geografických informačných systémov.
 • Vysokoškolská učebnica pre nový študijný program - 2 po 15AH
 • Monografia pre nový študijný program - 2 po 15 AH
 • Akreditačný spis nového študijného programu Geomatika v SJ a v AJ, Vysokoškolské skriptá pre nový študijný program - 2 po 3AH
 • Akreditačný spis študijného programu Pozemné staviteľstvo
 • Monografia pre nový študijný program - 1 ks po 8AH
 • Vysokoškolská učebnica pre nový študijný program - 2 ks po 12AH
 • Vysokoškolské skriptá pre nový študijný program - 2ks po 10AH
 • Inovovaný obsah web stránky katedry
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

tel: +421 41 513 5703, 5704

kpsu@fstav.uniza.sk

 

študijný odbor: 5.1.4 pozemné stavby  *  študijný program: pozemné staviteľstvo
Inžinierske štúdium, denná forma

garant študijného programu: prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc
Webpage - work in progress....  Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu (kritérium KSP-B8) (pdf)

Predmety študijného odboru / programu (ročníky, vyučujúci, garanti, rozsah) (pdf)

Predmety štúdia (farebne predmety zabezpečované KPSaU)

R Predmet Rozsah Pov Typ Kr.
Zimný semester
1 Aplikovaná matematika 2 - 2 - 0 Pov. S 5
1 Budova a energia 2 - 2 - 0 Pov. S 5
1 Architektonicko-konštrukčný ateliér 1 0 - 0 - 4 Pov. H 4
1 Inžinierska termodynamika 2 - 2 - 0 Pov. S 5
1 Vybrané kapitoly zo stavebnej fyziky 2 - 2 - 0 Pov. S 5
1 Betónové konštrukcie 3 2 - 2 - 0 P.v. S 5
1 Spriahnuté oceľobetónové konštrukcie 2 - 2 - 0 P.v. S 5
1 Zakladanie stavieb 2 2 - 2 - 0 P.v. S 5
1 Architektonicko-konštrukčný dizajn 2 - 0 - 0 P.v. S 3
1 Telesná výchova 1 0 - 2 - 0 výb. H 1
Letný semester
1 Patológia budov 2 - 2 - 0 Pov. S 5
1 Aerodynamika, hydrodynamika a fasádna technika 2 - 2 - 0 Pov. S 5
1 Architektonicko-konštrukčný ateliér 2 0 - 0 - 4 Pov. H 4
1 Simulácie v budovách 1 - 2 - 0 Pov. S 4
1 Technika prostredia inteligentných budov 2 - 2 - 0 Pov. S 5
1 Odborná exkurzia Ing. 1t Pov. H 1
1 Odborná prax Ing. 2t Pov. H 1
1 Kovové konštrukcie 3 2 - 2 - 0 P.v. S 5
1 Interiér budov 2 - 1 - 0 P.v. S 4
1 Materiálové inžinierstvo 2 - 0 - 2 P.v. H 4
1 Telesná výchova 2 0 - 2 - 0 výb. H 1
Zimný semester
2 Diagnostika a rekonštrukcia stavebných konštrukcií 2 - 2 - 0 Pov. S 5
2 Architektonicko-konštrukčný ateliér 3 0 - 0 - 4 Pov. H 4
2 Historické drevené konštrukcie pozemných stavieb 2 - 2 - 0 Pov. S 5
2 Ochrana a obnova pamiatok 2 - 2 - 0 Pov. S 5
2 Vybrané kapitoly z Konštrukcií budov – Špeciálne konštrukcie 2 - 2 - 0 Pov. S 5
2 EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie 2 - 1 - 0 P.v. S 4
2 Manažment kvality 2 - 2 - 0 P.v. S 5
2 Energetický audit budov 2 - 1 - 0 P.v. H 3
2 Udržateľná výstavba a inteligentné budovy 2 - 2 - 0 P.v. S 5
2 Telesná výchova 3 0 - 2 - 0 výb. H 1
Letný semester
2 Riadenie investičných projektov 2 - 2 - 0 Pov. S 5
2 Diplomový seminár 0 - 2 - 0 Pov. H 2
2 Stavebno-fyzikálne konštruovanie detailov 2 - 2 - 0 Pov. S 5
2 Diplomová práca a jej obhajoba 10 Pov. S 9
2 Odborná rozprava   Pov. S 3
2 Právo v stavebníctve 2 2 - 1 - 0 P.v. H 3
2 Ekonomika stavebného podnikania 2 - 2 - 0 P.v. S 5
2 Ekológia mestských sídiel a dopravný urbanizmus 2 - 1 - 0 P.v.. H 3
2 Obnoviteľné zdroje energií 2 - 1 - 0 P.v. H 3
Publikované výstupy:
 • Grúňová, Z.: Bytový interiér. Vydavateľstvo Žilinskej univerzity EDIS, 2014.  pdf  (vysokoškolské skriptá)