Hlavná stránka

systém EZP

Last update 9.5.2018 Ing.arch. Grúňová

(vždy si znovu načítajte stránku stlačením F5, niekedy máte zobrazené staré údaje, lebo sú uložené pre prezeranie offline vo vašom počítači).

 

Dôležité dátumy:

Podrobnejšie tiež na stránke SVF TU

Skúšobné obdobie 7.5. -  1.6.2018 skúškové obdobie v končiacich ročníkoch bakalárskeho a inžinierskeho štúdia
Prihlasovanie  do 18.4.2018 (vrátane) študenti končiacich ročníkov sa prihlásia na štátnu skúšku a na predmety štátnych skúšok na katedrách.
  do 2.5.2018 (vrátane) katedry odovzdajú, vložia údaje o študentoch a o ich povinných a prihlásených voliteľných predmetoch do e-vzdelávania a údaje skontrolujú
Odovzdanie ZP do 5.6. 2018 Odovzdanie bakalárskej práce, študenti vložia elektronickú verziu BP do systému EZP (Smernica ŽUŽ č. 103, čl. 3, ods. 4)
Kontrola kreditov 11.6. 2018 pondelok všetci študenti posledných rokov štúdia odovzdajú index na Ref. pre vzdelávanie SvF ŽUŽ
Hodnotenia, posudky do 10.6. (piatok) vedúci práce
do xx oponent
(podľa termínu obhajoby záverečnej práce min. 3 dni vopred) oboznámenie s hodnotením vedúceho a oponenta záverečnej práce (ŠP SvF ŽUŽ § 23, ods. 3)
Štátne škúšky KPSAU 26.-27.6 utorok, streda konanie štátnych skúšok na katedrách
Promócie 3.-4.7.2018  všetky promócie harmonogram (pdf)

Stretnutie bakalárov : (bude upresnené neskôr)     Stretnutie diplomantov : (bude upresnené neskôr)

odovzdávanie posudkov, vašich kópií licenčných zmlúv a informácie o priebehu a organizácii štátnych skúšok

Pedagógovia: Pedagógovia:
 • Posudky budú v digitálnej forme (nie scan, text konvertovaný do pdf) bez podpisu, v tlačenej podpísané.
 • Názov vkladaných pdf bude BEZ DIAKRITIKY, LEN MALÉ PÍSMENÁ a namiesto medzery bude podtrhovník _.
 • Tvar názvu: 17_18_bp_priezvisko študenta_vedúci práce.pdf alebo 17_18_dp_priezvisko študenta_vedúci práce.pdf
 • Protokol originality z EZP - vytlačiť prvú a poslednú stranu doručiť koordinátorovi - Ing. arch. Grúňová PhD. Jej poslať aj na e-mail protokol originality v digitálnej podobe.
 • V posudku vedúceho zhodnotiť, či je práca originál, alebo plagiát. Plagiát hodnotiť FX. (smernica ŽU)
 • Ak vedúci označí plagiát, po obhajobe rozhodne o originalite komisia (smernica ŽU)

Študenti Bakalári PS 2009

Povinné predmety
P1 ... Konštrukcie budov
P2 ... Statika stavebných konštrukcií

Voliteľné predmety (1 nich)
V1 ... Betónové konštrukcie
V2 ... Kovové konštrukcie
V3 ... Stavebná tepelná technika, akustika a osvetlenie
V4 ... Technické zariadenie budov
V5 ... Zakladanie stavieb

Študenti Bakalári PS 2015

Povinný predmet
Konštrukcie pozemných stavieb

Voliteľné predmety (1 z nich)
SF Stavebná fyzika v pozemných stavbách
SSK Statika stavebných konštrukcií pozem.stavieb
BMK Betónové a murované konštrukcie pozemných stavieb
KDK Kovové a drevené konštrukcie pozemných stavieb

Otázky k záverečným skúškam z predmetov pre rok 2018 (stiahni pdf  TU na stránke SVF):

aktuálne otázky budú zverejnené v máji 2018

Na stránke SVF nájdete aj potrebné šablóny pre písanie textovej časti záverečnej práce, obal, vzor prezentácie atď. Ak chcete v rámci obhajoby preniesť prezentáciu v powerpointe - oznámte to koordinátorovi (Grúňová), aby bola vopred pripravená technika a nahratý súbor !!

TU nájdete svoje evidenčné číslo práce - záverečná práca bakalárska AJ diplomová (pdf)

Stiahnite si pomôcky:

 

Pozrite si podrobnejšie informácie: Priebeh a harmonogram štátnych skúšok 2018
odkaz na ďalšiu stránku, kde je zverejnený podrobný rozpis zloženia komisií, poradie študentov
Postup obrázkom:

 

 

Postup podrobne:

 1. Zaradím textové časti za sebou - A. zadávací list práce, B. sprievodná správa, C. technická správa (prvé listy napíšem podľa vzoru), D. arch. štúdia, E. tepelno-technický posudok. Architektonická štúdia - podklady, z ktorých som vychádzal, môj ateliér, zmenším z neho pôdorysy, pohľady a rez/rezy na A4 v malej mierke, resp. bez mierky a zoradím sa sebou, vložím ako časť D. Do správy môžem priložiť výpis prvkov, alebo mu dám číslo výkresu (posledný v poradí) a priložím k výkresom nie do správ.
 2. Evidenčné číslo mi pridelí katedra - nájdem sa v zozname evidenčných čísel.


 3. Žilinská univerzita Stavebná fakulta KPSaU Rok odovzdania práce typ práce - záverečná práca trojčíslie pridelené katedrou
  28 25 06 2018 1 _ _ _

 4. Nájdem si informácie o oponentovi práce a zaradení do komisií
 5. Dám zviazať do mäkkej väzby, na vrch list vzor EDIS - jednotný dizajn obalu bakalárskej práce.
 6. Vytlačím výkresy, poskladám do tvrdých dosák. Môžem priložiť iné nepovinné prílohy ako technické listy výrobkov, ktoré mi pomôžu pri obhajobe (tie zviažem, zopnem, zalištujem a pod., nech sa nesypú).
 7. Na tvrdé dosky vytlačím, nalepím vrchný list podľa vzoru obal zo stránky SvF. Urobím zoznam príloh - obsah dokumentácie, ktorá bude v doskách a nalepím na vnútornú stranu tvrdých dosák.
 8. Z práce - textov aj výkresov spravím pdf. Môžem použiť napr. freeware software pdf creator. Pdf môžem spojiť do dvoch - text (ten nahrám ako prácu do CRZP) a výkresy (toto pdf nahrám ako prílohu práce do CRZP). Na spojenie môžem použiť napríklad freeware software pdfsam.
 9. Napálim pdf a výkresy aj v dxf, dwg na CD / DVD. Označím obal svojím menom, krúžkom, akademickým rokom, názvom práce... CD/ DVD je súčasť práce. Je dobré ho s papier. obalom nalepiť na zadnú stranu dosák, nestratí sa.
 10. Zaregistrujem sa a vypíšem údaje do CRZP = vypíšem analytický list práce - meno, priezvisko, ročník, anotácia.... Bližší postup viď. nižšie na stránke.
 11. Vyberiem si zo zoznamu - školiteľa = vedúceho práce. Ak tam svojho vedúceho práce nenájdem, obrátim sa na tajomníkov, je možné, že došlo k chybe pri registrácii vedúcich prác. Ak by som prácu nenaviazal na školiteľa, ten sa k mojej práci nedostane a bude problém s hodnotením certifikátu originality. Pri zadávaní školiteľa je dôležité, aby som pri výbere zo zoznamu vybral meno vášho školiteľa, kde sa pri jeho mene nachádza aj názov katedry (napr. Ján Rybárik, SvF-Katedra poz.stavitel. a urbaniz) !!!
 12. Nahrám do systému CRZP moju prácu a prílohy. Najlepšie ak nahrám všetko ako jediné pdf (text aj výkresy spolu). Na spojenie môžem použiť napríklad freeware software pdfsam.
 13. CRZP mi sám na základe vyplnených údajov vytvorí licenčnú zmluvu (je to potvrdenie pre školu, že môže vašu prácu zverejniť, použiť na propagačné účely a podobne). CRZP vytvorí buď licenčnú zmluvu (prácu zverejňujem) ALEBO Vyhlásenie o zneprístupnení (prácu nechcem zverejniť, lebo ju idem sám použiť napr. na podanie patentu a podobne - je potrebné uviesť vážny a reálny dôvod na jej zneprístupnenie).
 14. Licenčnú zmluvu 2x vytlačím a podpíšem.
 15. Vytlačím si potvrdenie o vložení práce do CRZP.
 16. Iné vytvorené dokumenty ako napr. bibliografický záznam už netlačím.
 17. Dám prácu dokopy - bude v nej - CD/DVD, texty zviazané v obale s jednotným dizajnom, výkresy, 2x licenčná zmluva a potvrdenie o vložení práce.
 18. ODOVZDÁM u Ing. arch. Grúňovej v kancelárii AD22.
 19. Dostanem hodnotenie / posudok vedúceho - zápis známky do systému (viď. hore dôležité dátumy).
 20. Uzatvorenie známok v systéme - viď. hore dôležité dátumy.
 21. Zúčastním stretnutia, kde dostanem svoju kópiu posudku vedúceho a a oponenta a môžem sa spýtať na všetky informácie ohľadom štátnych skúšok - dátum bude s predstihom oznámený.
 22. Štátne skúšky - pozriem si zoznam zaradenia do komisií a časový harmonogram. Prečítam si pokyny k priebehu štátnic celkom dolu na stránke!

 

Práca - podrobnosti:

Bakalárske práce, ktoré budú v tomto roku odovzdané a obhajované na SvF ŽUŽ, budú mať v zmysle záverov kolégia rektorky ŽUŽ a Kolégia dekana SvF jednotný dizajn obalu bakalárskej práce - viď. zoznam vzorov vyššie vľavo. Obal, prípadne aj viazanie bakalárskej práce, si zakúpite vo vydavateľstve EDIS v budove HB.

Záverečné práce sa predkladajú vo vytlačenej forme, zviazané v pevnej väzbe (nie hrebeňovej) tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať. V tomto zviazanom obale budú:

 • Zadanie bakalárskej práce (originál)
 • Sprievodná správa
 • Technická správa (na začiatok dať listy podľa vzoru. Text sa bude líšiť od textov na iných katedrách, preto venujte pozornosť najmä stranám po stranu 9 - 10, potom strane 26 zoznam použitej literatúry a stranám 27 - 30.)
 • Architektonická štúdia (na a4 zmenšená dokumentácia Vašej práce, z ktorej ste vychádzali)
 • Tepelno-technické posúdenie obalových konštrukcií

Prácu odovzdáte tiež na CD / DVD - tú istú verziu - pdf čo dávate do registra, výkresy aj v dxf či dwg. CD / DVD označte informáciami o sebe a práci (meno, názov, číslo práce atď. Môžete nalepiť vytlačenú samolepku na CD, alebo ho popísať - zrozumiteľne a s grafickou úpravou hodnou bakalára technického smeru a tak, aby sa dalo spustiť v mechanike. Napálené CD / DVD pre istotu skontrolujte spustiť aj v inej mechanike, než v akej ste ho napaľovali).

Postup pri odovzdaní práce do Centrálneho registra záverečných prác.

Postup podľa smernice č.87 z apríla 2010 platnej pre ŽU -  Článok 3 Postup pri evidovaní prác a overovaní miery originality

4. V termíne stanovenom pre odovzdanie práce vloží autor práce jej elektronickú verziu vo forme pdf v 1 súbore do systému EZP na stránke: http://kniznica.utc.sk/ezp
Pre prístup do EZP sa využíva jednotný spôsob prístupu cez LDAP server ŽU (tak ako napr. pre vstup do WIFI siete ŽU, žiadanky...). Aktivácia hesla sa realizuje na: https://nic.uniza.sk/nms/main/index/main

5. Vložením údajov do systému EZP vyplní autor analytický list práce.

6. Kód (evidenčné číslo práce) je v tvare: ŽU – číslo, fakulta – číslo, katedra – číslo, rok, typ práce – číslo, poradové číslo práce. Kód práce pridelí autorovi katedra, resp. iné zodpovedné pracovisko ŽU.

7. Pri odovzdaní práce si autor zároveň vytvorí:
a) licenčnú zmluvu o použití školského diela alebo vyhlásenie autora práce o nesprístupnení diela s uvedením dôvodu nesprístupnenia,
b) potvrdenie o vložení práce v elektronickej podobe do EZP.

8. Záverečné, rigorózne a habilitačné práce autori odovzdajú aj v papierovej forme a na elektronickom nosiči podľa pokynov zodpovedného pracoviska a v zmysle čl. 8 Metodického usmernenia MŠ SR. Obsahovo musia byť obe formy (elektronická aj papierová) identické.

9. Súčasťou odovzdania záverečnej práce v tlačenej podobe je:
a) vyplnená a študentom podpísaná licenčná zmluva alebo vyhlásenie autora, (pozn. 2x, po podpísaní dekanom SvF jedna ostáva v knižnici, druhá ostáva Vám.)
b) potvrdenie o vložení záverečnej práce v elektronickej podobe do EZP.

12. Podkladom pre rozhodovanie komisie o ZP je:

a) posudok školiteľa záverečnej práce,
b) posudok oponenta alebo oponentov záverečnej práce,
c) protokol o kontrole originality,
d) osobné vystúpenie (obhajoba záverečnej práce) autora.