Katedra geotechniky Žilinskej univerzity v Žiline

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vedecko-pedagogické a akademické tituly:

1989 - Ing., Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov VŠDS Žilina, odbor Stavebná údržba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

1993 - PhD., Stavebná fakulta VŠDS Žilina, odbor Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

2011 - Doc., Stavebná fakulta ŽU v Žiline, odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 

Profesijné záujmy:

laboratórne skúšky zemín

násyp dopravných stavieb na neúnosnom podloží

použitie geosyntetiky v stavebníctve  

Výučba:

Geomechanika, Inžinierska geológia I., Programovanie, Mechanika zemín a zakladanie stavieb

Publikačná činnosť:

Link do knižnice