Katedra geotechniky Žilinskej univerzity v Žiline

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vedecko-pedagogické a akademické tituly:

1994 - Mgr., Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, odbor Inžinierska geológia a hydrogeológia

2009 - PhD. Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, odbor Inžinierska geológia a hydrogeológia

2015 - doc., Stavebná fakulta Žu v Žiline, odbor Stavebníctvo 

Profesijné záujmy: 

hydrogeológia, všeobecná geológia, GIS - Geografické informačné systémy, laboratórny výskum,

dopravné plánovanie, mestská mobilita, ochrana životného prostredia 

Výučba:

Hydrológia a hydraulika, Geológia, Ochrana životného prostredia

Projekty a granty: 

RUMOBIL – Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change (program Interreg Central Europe) – zodpovedný riešiteľ

SKILLFUL – Skills creation for the future transportation professionals of all levels (program H2020) – zodpovedný riešiteľ

PARAGEO – Partnership against geohazards (EHP grant) – koordinátor

ENDURANCE EU  wide establishment of enduring national and European support networks for sustainable urban mobility (Program Inteligentná Energia Európa) – zodpovedný riešiteľ

ADVANCE – Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities  (Program Inteligentná Energia Európa) – zodpovedný riešiteľ

ETISplus – Collection methodology for EU transport modeling (7. Rámcový program) – zodpovedný riešiteľ

VEGA č.1/0789/12 – Numerické bezsieťové metódy pre modelovanie geotechnických úloh – riešiteľ

Intenzívny program GEOTACO – kurz Geotechniky pre pokročilých študentov (program Erasmus LLP) – koordinátor

The Quality Roads and Bridges - The Infrastructure Connecting People (Slovak Aid project SAMRS/2008/04/01) – riešiteľ 

VEGA č.1/4052/07 – Využitie digitálnej leteckej fotogrametrie a GPS metód pri monitorovaní  recentných svahových pohybov: aplikácia na zosuve v Ľubietovej – riešiteľ

ETRA.CC –  Empowering Transport Research with the Special Focus on the New Accession States and the Candidate Countries (6. rámcový program) – riešiteľ

6-3/22/Svf/04 - Projekt MDPaT – Systém hospodárenia s mostmi – Metodika stanovenia poradia naliehavosti opráv a rekonštrukcií mostov na diaľniciach a cestách I., II. a III. triedy – riešiteľ

INTRANSNET Network of European Medium and Large-scale Transport Research Facilities Operators (5. Rámcový program) – riešiteľ

VEGA - 1/7384/2000 – Geografický informačný systém hydrogeologického modelu na analýzu prúdiacich a transportných procesov v podzemí – riešiteľ 

Knižné publikácie a vysokoškolské učebnice:

Dopravné plánovanie – Ján Čelko [et al.], 2015, 264 s., ISBN 978-80-554-1112-5

Inžinierska geológia – Marián Drusa [et al.], 2012, 347 s., ISBN 978-80-970248-5-7

Geology - lecture notes [elektronický zdroj], 2008, ISBN 978-80-554-0071-6

Vodohospodárske stavby – Karel Kovářík, Dana Sitányiová, Soňa Masarovičová, 2008, 217 s., ISBN 978-80-8070-882-5

Hydraulika a hydrológia – Karel Kovářík, Dana Sitányiová, Marián Drusa, 2003, 260 s., ISBN 80-8070-037-0

Najvýznamnejšie publikácie:

A meshless solution of two dimensional multiphase flow in porous media / Karel Kovářík ... [et al.]. In: Engineering Analysis with Boundary Elements. - ISSN 0955-7997. - Vol. 70, (2016), s. 12-22.

A meshless method for simulation of particle-driven gravity currents with obstacles [Bezsieťová metóda pre simuláciu toku časticového gravitačného prúdu cez prekážky] / Karel Kovářík, Juraj Mužík, and Dana Sitanyiová. In: ECCOMAS 2016 [elektronický zdroj] : proceedings : VII European congress on computational methods in applied sciences and engineering : Crete Island, Greece, 5-10 June 2016. Volume I. - [S.l.]: Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research, 2016. - ISBN 978-618-82844-0-1.

GIS based methodology for the geotechnical evaluation of landslide areas [Metodika GIS pre geotechnické hodnotenie zosuvných území] / Dana Sitányiová ... [et al.]. In: Procedia earth and planetary science [elektronický zdroj] : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015. - ISSN 1878-5220. - Vol. 15 (2015), online, s. 389-394.

Limestone quarry reserve estimation by laser scanning and GIS tools [Odhad zásob vápencového lomu pomocou laserového snímania a GIS nástrojov] / Juraj Muzik ... [et al.]. In: Procedia earth and planetary science [elektronický zdroj] : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015. - ISSN 1878-5220. - Vol. 15 (2015), online, s. 382-388.

A local boundary integral method for two-dimensional particle-driven gravity currents simulation [Lokálna metóda hraničného integrálu pre simuláciu dvojrozmerného časticového prúdu] / Karel Kovářík ... [et al.]. In: Engineering Analysis with Boundary Elements. - ISSN 0955-7997. - Vol. 56, Jul 2015, s. 119-128.

Advance audit practical audit tool for improving urban mobility plans / Dana Sitanyiova, Sona Masarovicova. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 16, no. 4 (2014), s. 68-73.

Application of the meshless local Petrov-Galerkin method for subsoil settlement analysis [Aplikácia bezsieťovej lokálnej Petrov-Galerkinovej metódy pre analýzu sadania podložia] / Mužík Juraj and Sitányiová Dana. In: Advanced Materials Research : Structural and physical aspects of civil engineering. - ISSN 1022-6680. - Vol. 969 (2014), s. 55-62.

GIS application for managing and maintaining road network in Ulaanbaatar [Aplikácia GIS pre správu a údržbu cestnej siete v Ulanbátare] / Dana Sitányiová, Juraj Mužík. In: Architecture, Civil engineering, Environment - ACEE journal [elektronický zdroj]. - ISSN 1899-0142. - online, vol. 6 , no. 3 (2013), s. 62-68.

Meshless analysis of an embankment using local Galerkin radial point interpolation method (LGRPIM) / Juraj Muzik - Karel Kovarik - Dana Sitanyiova. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 15, no. 2 (2013), s. 34-40.

Modeling time-fractional dispersion in porous media [Modelovanie časovo fraktálovej disperzie v pórovom prostredí] / Karel Kovařík, Juraj Mužík, Dana Sitányiová.

In: Mathematical geosciences at the crossroads of theory and practice : conference : September 5-9,2011, University of Salzburg, Austria. - [S.l.: s.n.], 2011. - S. 1215-1221. - Popis urobený 28.3.2012.

ADVANCE - auditing and certification scheme for sustainable urban mobility plants [ADVENCE - návrh auditu a certifikácie pre plány trvalo udržateľnej mobility] / Dana Sitanyiova, Jörg Kastelic In: IFME 2012 world congress on municipal engineering [elektronický zdroj] : sustainable communities : Helsinki, Finland June 4-10. - [S.l.: s.n.], 2012. - ISBN 978-951-758-541-5. - CD-ROM, [11] s.

Advanced measures for companies to increase public transport use [Pokrokové opatrenia na zvýšenie používania verejnej dopravy pre spoločnosti] / Dana Sitányiová, Jörg Kastelic. In: 5th Dubrovnik conference on sustainable development of energy, water and environment systems [elektronický zdroj] : September - October, 2009 Dubrovnik, Croatia : proceedings. - [S.l.: s.n.], 2009. - ISBN 978-953-6313-98-3.