Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/kgt/templates/as002018free/index.php on line 43

Katedra geotechniky Žilinskej univerzity v Žiline

Vedeckovýskumná činnosť katedry je orientovaná na aktuálne problémy spoločenskej praxe, najmä na inžinierskogeologický prieskum, navrhovanie a monitorovanie stavieb v zložitom inžiniersko-geologickom prostredí, fyzikálno-matematické modelovanie v geotechnike a geotechnický monitoring. Ďalšou oblasťou je riešenie problémov hydrauliky podzemných vôd. Významnou súčasťou výskumu v ostatných rokoch je i vývoj bezsieťových numerických metód pre simulácie rôznych fyzikálnych javov v oblasti  dynamiky kvapalín a mechaniky tuhých materiálov. Katedra tiež zabezpečuje znaleckú a posudkovú činnosť a geotechnické laboratórne skúšobníctvo. V rámci podnikateľskej činnosti spolupracuje s praxou. Pracovníci katedry sa zúčastňujú  organizovania vedeckých a odborných podujatí a publikujú výsledky výskumu v renomovaných vedeckých periodikách. V oblasti zahraničnej spolupráce bola katedra veľmi úspešná v zapojení sa do 5. a 6. RP Európskej únie, kde koordinovala projekt INTRANSNET a ETRA.CC. Za výsledky v riešení medzinárodných projektov v oblasti dopravného a environmentálneho výskumu bol prof. Ing. Karlovi Kováříkovi, CSc., udelený v r. 2007 titul Vedec roka.