Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/kgt/templates/as002018free/index.php on line 43

Katedra geotechniky Žilinskej univerzity v Žiline

Vedeckovýskumná činnosť katedry je orientovaná na aktuálne problémy spoločenskej praxe, najmä na prieskum, navrhovanie, monitorovanie stavieb v zložitom inžiniersko-geologickom prostredí (diaľnice, tunely, zosuny), fyzikálno-matematické modelovanie v geotechnike a geotechnický monitoring. Pretože katedra zabezpečuje aj výučbu v oblasti hydrauliky a hydrológie, tak sa vedeckovýskumná činnosť zameriava aj na tieto problémy. Na katedre sa v tejto oblasti riešia predovšetkým teoretické problémy hydrauliky podzemných vôd a prenosu znečisťujúcich látok v podzemnej vode.

Odborný profil katedry akcentuje tiež znalecká a posudková činnosť, geotechnické laboratórne skúšobníctvo, spolupráca so stavebnou praxou v rámci podnikateľskej činnosti, ako aj účasť a garancie členov katedry pri organizovaní vedeckých a odborných podujatí . Laboratórium katedry geotechniky má na stavebnej fakulte dlhoročnú tradíciu. Jeho činnosť je orientovaná hlavne na experimentálny výskum katedry, výučbu geotechnických disciplín a vykonáva aj laboratórne skúšky pre potreby praxe. Podieľa sa na projektovej činnosti v oblasti navrhovania základových konštrukcií v náročných geologických podmienkach, numerickým modelovaním zložitých geotechnických úloh, aplikáciou nových metód geotechnického monitoringu faktorov vývoja svahových deformácií, návrhom a posúdením vystužených zemných konštrukcií geosyntetikou.

V oblasti výskumu sa činnosť v geotechnickom laboratóriu orientuje na fyzikálne modelovanie podzemných stavieb, experimentálne určovanie vlastností horninových diskontinuít, stanovenie filtračných vlastností zemín, určovanie šmykovej pevnosti nesúdržných zemín a vystužených horninových konštrukcií pomocou veľkorozmerového šmykového prístroja, špeciálne terénne skúšky pre statické penetračné sondovanie CPT a pod.

V oblasti zahraničnej spolupráce bola katedra veľmi úspešná v zapojení sa do 6. a 7. RP európskej únie, kde koordinovala projekt INTRANSNET a ETRA.CC. Za výsledky v riešení medzinárodných projektov v oblasti dopravného a environmentálneho výskumu bol prof. Ing. Karlovi Kováříkovi, CSc., udelený v r. 2007 titul vedec roka. Z ďalších úspešných projektov to boli projekty Erasmus LLP - GEOTACO, ETISPlus, BENEFIT.

Veľko rozmerový šmykový prístroj

Veľko rozmerový šmykový prístroj