Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/kgt/templates/as002018free/index.php on line 43

Katedra geotechniky Žilinskej univerzity v Žiline

prof. Ing. Karel Kovařík, CSc.

email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vedecko-pedagogické a akademické tituly:

1971 - Ing., Fakulta stavební VUT Brno, odbor Inženýrské konstrukce a dopravní stavby,
1992 - CSc., UHH SAV Bratislava, odbor hydromechanika
1995 - doc., ČVUT Praha, odbor vodní stavby
2001 - prof., ŽU Žilina, odbor Teória inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb


Publikačná činnosť:

1. V.Banský, K.Kovářík: "Použitie metódy konečných prvkov pri výpočte využiteľných zásob podzemných vôd v náplavoch Laborca", Geol.prùzkum, Praha, roč.12, 1975

2. K.Kovářík, V.Banský: "Riešenie prúdenia podzemnej vody metódou konečných prvkov na programovateľnom kalkulátore HP-9820A", Zborník "Seminář uživatelù malé výpočetní techniky", Vsetín 1976

3. K.Kovářík: "Počáteční a okrajový problém hydrodynamické disperze a jeho řešení metodou konečných prvků", Zborník konferencie SAV "Neklasické metódy mechaniky", Smolenice 1977

4. V.Banský, K.Kovářík, M.Drahoš: "Problematika použitia metódy konečných prvkov v hydrogeológii", Mineralia Slovaca, 1977

5. K.Kovářík: "Řešení hydrodynamické disperze metodou konečných prvků" , Vodohosp.čas. roč.26, str.204-216, 1978

6. V.Banský, K.Kovářík: "Riešenie trojrozmerného nestacionárneho prúdenia podzemnej vody metódou konečných prvkov" , Vodohosp.čas., roč.26, str.293-314, Bratislava, 1978

7. K.Kovářík: "Interpolace izolinií v obecné síti bodů na HP9825A" , Zborník "IX. konference malé výpočetní techniky", Vsetín 1979

8. K.Kovářík, S.Gazda, V.Banský, D.Lamoš: "Mathematical Simulation of Nitrate Transport" , Memoires of XVI. Congress IAH, 3.časť, Praha 1982

9. K.Kovářík: "Numerické metody modelování proudění podzemní vody" , Zborník konferencie "Hornická Příbram ve vědě a technice", sekce Matematické metody v geologii, Příbram 1983

10. K.Kovářík, S.Gazda: "Matematické modelovanie prenosu dusičnanov" , Zborník "Hydrochemické problémy znečisťovania prírodných vôd" GÚDŠ Bratislava, 1983

11. S.Gazda, K.Kovářík: Mathematical Simulation of the Dispersion of Nitrates in the Fluvial Zone of the River Danube with respect to Outwash Fertiliziers from the Soil, kapitola v knihe "Leaching and Diffusion in Rocks and their Weathering Products", Theophrastus Publication s.a. Athens 1983

12. K.Kovářík: "Mathematical Modelling of Transport of Pollution in Groundwater" , Zborník konferencie "HYDROSOFT 84", Portorož 1984

13. V.Banský, K.Kovářík, I.Mucha: Konvektivnyj i diffuzionnyj perenos veščestva v podzemnych vodach. Kapitola 2 monografie "Gidrogeologičeskije osnovy ochrany podzemnych vod ot zagrjaznenia", Nedra, Moskva,1984

14. V.Banský, K.Kovářík, I.Mucha: Modelirovanie processov perenosa na cifrovych vyčisliteľnych mašinach. Kapitola 3 monografie "Gidrogeologičeskije osnovy ochrany podzemnych vod ot zagrjaznenia", Nedra, Moskva,1984

15. K.Kovářík, M.Drahoš: "Evaluation of Dispersion Coefficients by Modelling of Hydrodynamic Dispersion" , Memoires of XIX. Congress IAH, 2.časť, str.433-439, K.Vary 1986

16. K.Kovářík, M.Drahoš: "Stanovenie disperzných koeficientov modelovaním hydrodynamickej disperzie" , Geologický průzkum, roč.28, č.7, str.201-202, 1986

17. K.Kovářík: "Modelovanie prenosu iontov látok cez nenasýtenú zónu" , Zborník medzinárodnej konferencie "Hornická Příbram ve vědě a technice", sekce Matematické metody v geologii, Pøíbram 1989

18. K.Kovářík: "The Simulation of the Pollution Transport through the Unsaturated Zone" , Zborník konferencie "Computational Methods in Environmental Studies IV", CML Publication Southampton 1992

19. K.Kovářík: "Mathematical Modelling of Pollutant Transport in the Saturated Zone using the Boundary Element and Random-walk Method" , Zborník konferencie "Advances in Water Sciences", Stará Lesná 1993

20. K.Kovářík: "Numerical Modeling of Pollutant Transport in the Saturated Zone" , In: NATO Advanced Research Workshop "Regional Approaches to Water Pollution in the Environment", Liblice 1995

21. K.Kovářík, M.Drahoš: "Numerické modelovanie vplyvu podzemnej tesniacej steny na kontamináciu podzemnej vody v súvislosti s výstavbou vodného diela Žilina" , zborník konferencie Geotechnické problémy životného prostredia, Bratislava, str.205-210, 1995

22. K.Kovářík, M.Drahoš: "Možnosti spojenia metódy hraničných prvkov a metódy náhodnej prechádzky pre modelovanie šírenia sa látok v podzemnej vode" , Zborník konferencie "Geotechnika - Geotechniques", str.75-76, Ostrava 1996

23. L.Tometz, K.Kovářík, M.Drahoš:"Optimálne podmienky využívania a ochrana vodného zdroja Boťany" , Podzemná voda, roč.III, è.2, str.76-84, 1997

24. K.Kovářík: "Mathematical Modelling of Pollutant Transport in the Saturated Zone using the Boundary Element Method and Random-walk Method" , Zborník konferencie "Communications of the Edge of the Milleniums", str.283-287, Žilina, 1998

25. V.Méry, K.Kovářík, M.Drahoš: "Nové Zámky, sanačné práce" , Podzemná voda, roč.IV, č.2, str.61-66, 1998

26. K.Kovářík: "Nové numerické metódy pre matematické modelovanie prenosu znečistenia" , Komunikácie - Communications, č.4, str.59-68, 1999

27. K.Kovářík: Numerical Models in Groundwater Pollution, Springer Verlag, 2000

28. K.Kovářík, M.Drusa, D.Sitányiová: Hydraulika a hydrológia, EDIS Žilina, 2003

29. K.Kovářík: The Use of the Dual Reciprocity Method for Modelling of Venting Remediation, VIIth Int.Symposium “Water Management and Hydraulic Engineering”, Podbanské, 2003

30. A.Maldonado, J.Garnier, K.Kovářík, J.Bujňák: TREE and INTRANSNET, two European projects but a common research network dedicated to geotechnics, civil engineering and transport activities, 13th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Praha, 2003

31. Drahoš M. – Kovářík K. – Tometz L.: Modelovanie ako moderný nástroj pre rizikovú analýzu podzemných vôd, Podzemná voda, Vol.11, str. 189-194, 2005

32. Kovářík K., Sitányiová D.: INTRANSNET – Network of Transport Research Facilities in Europe, in „Theoretical Foundation of Civil Engineering“, Warszawa 2005

33. Kovářík K., Sitányiová D.: INTRANSNET – EU Project Supporting Research Potential for Sustainable Transport in Europe, in „ZEL 2005“, Žilina 2005

34. Kovářík, K. - Sitányiová, D.: INTRANSNET Summary - kapitola v knihe: Large-scale test facilities for civil Engineering, road and transport European Analysis and Proposals, marec 2006, Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, Paríž, Francúzsko

35. Kovářík, K. - Sitányiová, D.: ETRA.CC Network of Research Transport Organisations. International conference VSU 2006, Sofia, Bulharsko, máj 2006

36. Kovářík K. – Drahoš M.: Interpretácia hydrogeologických údajov pomocou numerického modelovania, Seminár Zpracování a interpretace dat, Litomyšl, 2006

37. Kovářík, K. - Scheafer, G. - Sitányiová, D.: Market Analysis of Transport Research Organisation in the New Accession States and Candidate Countries. Workshop Towards European Co-operation in the Sustainable Surface Transport Research. Žilina, máj 2006

38. Cebrat, G. - Kovářík, K. - Sitányiová, D.: ETRA.CC – projekt reagujúci na potreby dopravných výskumných zariadení v nových štátoch EÚ a pristupujúcich krajinách. Konferencia Eurnex – ŽEL 2006, Žilina, máj 2006

39. Kovářík, K., Schaefer, G., Sitányiová, D., Stopka, U.: ETRA.CC, Networking in Transport Research – from Vision to Reality.International workshop ETRA.CC, Pardubice, 2006

40. Sitányiová D., Kovářík K.: EU Support Programs for Transport Research, International workshop ETRA.CC, Sofia, 2007

41. Kovářík K., Schaefer G., Sitányiová D.: EU Support Programs for Transport Research, International workshop ETRA.CC, Istambul, 2007

42. Kovářík K., Schaefer G., Sitányiová D.: Introduction to FP7, International workshop ETRA.CC, Istambul, 2007

43. Sitányiová, D., Kovářík, K.: ETRA.CC – Support for Transport Research Networking in EU Candidate Countries. 4th International Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment, Dubrovnik, 2007

44. K. Kovářík: Neštandardné metódy matematického modelovania v hydrogeológii, Podzemná voda, Vol. 13, str. 78-88, 2007

45. K. Kovářík: Metóda hraničných prvkov pre modely interakcie stavieb a podzemnej vody, in Stavební konstrukce z pohledu geotechniky, Brno 2008

46. K. Kovářík: Non-usual Numerical Methods of Groundwater Pollution Transport Modelling, in 12. mezinárodní vědecká konference, Brno 2009

47. K. Kovářík: Drain elements in the Boundary Elements Method, in SIMONA, Liberec 2009