Katedra geodézie a Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, pobočka Žilina
Vás pozýva na výberovú prednášku s názvom


VYUŽITIE DIGITÁLNEHO MODELU RELIÉFU V PROJEKTE POZEMKOVÝCH ÚPRAV A V STAVEBNEJ PRAXI


organizovanú v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorá sa uskutoční v Žiline
dňa 24.11.2016 (štvrtok) o 14:00 hod.

v budove Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity, miestnosť AE307 (zasadačka dekana)
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Prednášajúci: Ing. Miroslav Šoul, Atlas s.r.o, Praha
Odborný garant seminára: Doc. Ing. Dr. Jana Ižvoltová
Organizačný garant: doc. Ing. Jaroslav Šíma, PhD., Ing. Anna Seidlová, PhD.
Pripomienky posielajte mne