Hodnotenie študijných výsledkov počas výučby predmetu

Hodnotenie študenta počas výučby sa podľa Študiného poriadku príslušného akademického roka uskutočňuje priebežnou kontrolou (kontrolné otázky, testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referáty a pod).>

Informácie o skúškach

Skúšobné termíny vypisuje prednášajúci daného predmetu. Priebeh skúšky a jej hodnotenie sa riadi klasifikačnou stupnicou Študijného poriadku SvF ŽU, schválenou akademickým senátom Stavebnej fakulty ŽU, na príslušný akademický rok.

Termíny hromadných skúšok z predmetu geodézia 1 - letný semester pre št. odbor Pozemné staviteľstvo sú vypísané prostredníctvom E-learningu - nezapisuje sa.

Informácie pre študentov tretieho ročníka

Záverečnú prácu treba odovzdať 2x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme. K práci treba odovzdať potvrdenie o vložení práce v elektronickej podobe do EZP. V prípade, že Vaša práca obsahuje osobné údaje, pod Váš podpis uveďte text: "Nesúhlasím s poskytnutím licencie na sprístupnenie, z dôvodu obsahu osobných údajov".

Potvrdenie o kontrole EZP je povinné a odovzdáva sa spolu s bakalárskou prácou!

Dokumenty na stiahnutie

Pripomienky posielajte mne