|
Utorok , 25. Jún 2019 - Meniny má: Tadeáš

Veda a výskum

Vo výskumnej činnosti katedra rieši úlohy z oblasti hospodárenia s cestnou komunikáciou, cestnej databanky, normotvornej činnosti, stavebných a údržbových technológií vrátane vlastností cestných stavebných materiálov.

Medzinárodné vzdelavacie projekty

TEMPUS RECOAUD Environmentálny manažment v ruských spoločnostiach: Rekvalifikačné kurzy pre senzibilizáciu a integráciu programov Eko-auditu v rozhodovaní spoločnosti infolist
TEMPUS EcoBRU Ekologické vzdelávanie v Bielorusku, Rusku a Ukrajine infolist

TEMPUS  FKTBUM

Podpora znalostného trojuholníku v Bielorusku, Ukrajine a Moldavsku

infolist

Medzinárodné výskumné projekty

Project AIR TRITIA Interreg CENTRAL EUROPE CE1101 Jednotný prístup k manažmentu znečistenia ovzdušia vo funkčných mestských oblastiach regiónu TRITIA infolist
Project AIR TRITIA Interreg CENTRAL EUROPE CE1101 Smerom k energeticky zodpovedným mestám: vytvorenie miest pre peších v Podunajskom regióne infolist
ITMS 22420220032 Společná studie pro zachování životního prostředí zaměřená na zkoumání příčin zhoršené kvality ovzduší v československém příhraničí Moravskoslezského a Žilinského kraje infolist
ITMS 22410320039 Rozvoj spolupráce vysokých škol v oblasti dopravního stavitelství infolist
Projekt: 7. Rámcový program EÚ POTHOLE (Durable Pothole Repairs) infolist
Projekt: 7. Rámcový program EÚ RECYPMA (Possibilities for High Quality recycling of polymer modified asphalt) infolist
IEE/10/199/S12.589412 ADVANCE - Audit a certifikácia pre zvýšenie kvality plánov udržateľnej mestskej mobility v mestách infolist
5. RP EÚG1RT-CT-2002-05085 ECO-SERVE Network (European Construction in Service of Society) infolist
INTERREG IIIC Rozvoj nových dopravných riešení pre potreby vznikajúcich priemyselných zón v Žiline a v regióne z hľadiska najlepšej praxe infolist
Česko-slovenská spolupráca 031 CZE Vytvorenie a vyhodnotenie spoločnej databázy emisných faktorov dopravných prostriedkov infolist
6. RP EÚ Projekt SPENS Sustainable Pavements for European New Member States infolist

Domáce výskumné projekty

VEGA 1/0537/17 Vplyv morfológie povrchu vozoviek na prevádzkovú spôsobilosť a produkciu emisií infolist
KEGA 045ŽU-4/2017 Environmentálna príprava inžinierov pre uplatnenie vo verejnej správe infolist
VEGA 1/0300/17 Výskum funkčných a reologických vlastností asfaltových spojív infolist
TP 14/2015 TP 14/2015 Projektovanie turbo-okružných križovatiek infolist
VEGA 1/0804/12 Vplyv materiálového zloženia asfaltovej zmesi na charakteristiky textúry povrchu vozovky a produkciu emisií infolist
VEGA 1/0508/11 Charakteristika a chemické zloženie pevných častíc produkovaných cestnou dopravou infolist
VEGA 1/0673/08 Vplyv prevádzkovej spôsobilosti vozoviek na imisie od cestnej dopravy infolist
Podpora a rozšírenie Centra výskumu v doprave "CVD-PLUS" infolist
Územný generel mesta Martin infolist
Výskum Dopravno-inžinierske podklady pre riešenie ÚP mesta Žilina infolist
Výskum Kalibrácia vstupných národných údajov pre program HDM-4 infolist
VEGA 1/3340/06 Distribúcia dopravných vzťahov a ich vplyv na životné prostredie infolist
VEGA 1/3339/06 Vplyv variability deformačných a teplotechnických charakteristík asfaltových vrstiev na mechanickú účinnosť cestných vozoviek infolist
APVT-99-P01105: Informačný systém miestnych komunikácií. infolist
Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV Zdokonalenie metodiky výpočtu znečistenia ovzdušia z mobilných zdrojov infolist
TP 13/2006 Vykonávanie a vyhodnocovanie podrobných vizuálnych prehliadok asfaltových vozoviek infolist
MDPaT Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy na Slovensku – CYKLIS infolist
VEGA 1/1151/04 Výskum vplyvu klimatických a dopravných podmienok na mechaniku vozovky infolist