|
Utorok , 25. Jún 2019 - Meniny má: Tadeáš

Odborná a poradenská činnosť

Skúšky cestných stavebných materiálov a konštrukčných vrstiev

 • skúšky teplotechnických charakteristík materiálov
 • skúšky pevnostných a deformačných charakteristík
 • návrh receptúr pre konštrukčné vrstvy vozoviek (počiatočné skúšky typu)
 • kontrolu kvality prác pri budovaní cestných vozoviek (kontrolné skúšky)


 • Hodnotenie technického stavu cestných komunikácií

 • diagnostika stavu vozoviek (stav povrchu, drsnosť, rovnosť, únosnosť) pre jednotlivé úseky
 • hodnotenie celkového technického stavu vozoviek
 • návrh technológie údržby, opráv alebo rekonštrukcií diagnostikovaných úsekov
 • určovanie optimálneho roku stavebného zásahu do vozovky z technicko-ekonomického hľadiska


 • Dopravné plánovanie a dopravné inžinierstvo v sídelných útvaroch

 • dopravno-inžinierske prieskumy a prognózy
 • vyhodnotenie prieskumov, návrh riešení a opatrení
 • modely komunikačnej obsluhy, kapacitné výpočty
 • koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy


 • Projekčná činnosť

 • technické štúdie nových úsekov komunikácií, preložiek, obchvatov a pod.
 • vypracovanie hlukových štúdií
 • vypracovanie emisných štúdií
 • monitorovanie hluku, návrh opatrení na ochranu obyvateľstva
 • environmentálne hodnotenie dopadov dopravy
 • navrhovanie a posudzovanie asfaltových a cementobetónových vozoviek


 • Expertízne posudky v oblasti dopravy a dopravného staviteľstva

  Realizácia konferencií, seminárov a celoživotného vzdelávania v oblasti cestného hospodárstva

  Konferencie :

  KCS poriada pravidelne v dvojročnom cykle medzinárodnú konferenciu
  „DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA V MESTÁCH“
  8. ročník konferencie sa konal v októbri 2012.

  Semináre :

  KCS je spoluorganizátorom odborného seminára
  „PTV VISION – SOFTVÉR PRE DOPRAVNÉ PLÁNOVANIE“.
  6. ročník seminára sa konal vo februári 2014.