|
Streda , 19. Jún 2019 - Meniny má: Alfréd

História katedry

Katedra cestného staviteľstva začala písať svoju históriu krátko po vzniku Vysokej školy dopravnej v Žiline, v roku 1963 kedy na Fakulte PEDaS, Katedre stavby železníc, sa začala rozvíjať aj problematika cestného staviteľstva. Predmety cestného staviteľstva sa vyučovali na študijnom odbore Stavba, údržba a rekonštrukcia tratí (SÚRT) a tiež na vtedajšej Vojenskej fakulte v rámci študijného odboru Stavba ciest. Zásadným vývojovým medzníkom katedry sa stáva rok 1975, kedy sa zakladá študijný odbor so zameraním na cestné staviteľstvo s názvom Stava, údržba a rekonštrukcia pozemných komunikácií (SÚRPK). V roku 1980 v nadväznosti na nový študijný odbor, oddeľujú sa pracovníci Katedry stavby železníc so zameraním na cestné staviteľstvo a vzniká nová katedra – Katedra projektovania stavieb a rekonštrukcie pozemných komunikácií (KPSRPK). Katedra v plnom rozsahu zabezpečuje profil odboru SÚRPK.V roku 1982 dochádza opäť k zlúčeniu bývalej katedry stavby železníc a katedry so zameraním na cestné staviteľstvo a vytvára sa Katedra projektovania, stavieb a rekonštrukcie železníc a pozemných komunikácií. V roku 1984 sa na katedre znovu vytvárajú samostatné oddelenia. V rámci spoločnej katedry aj oddelenie Projektovania, stavieb a rekonštrukcie pozemných komunikácií , zabezpečujúce rovnomenný študijný odbor. V rámci reorganizácie štúdia dochádza v roku 1986 na vtedajšej fakulte PEDaS k modifikácií študijného odboru na odbor Rekonštrukcia a údržba dopravných stavieb (RÚDS) a následne aj k zlúčeniu troch bývalých katedier na Katedru železničného a cestného staviteľstva (KŽCS). Na katedre ďalej samostatne funguje oddelenie Projektovania, stavieb a rekonštrukcie pozemných komunikácií .Veľkým medzníkom vo vývoji katedry bol rok 1991, kedy opäť vznikla na obnovenej Stavebnej fakulte samostatná katedra – Katedra cestného staviteľstva. V súčasnom období sú na katedre rozvíjané študijné programy a vedné odbory v rámci dvoch oddelení:

 • projektovania ciest a dopravného inžinierstva
 • diagnostiky a údržby ciest

 • Pedagogická činnosť

  Pedagogická činnosť katedry bola v ostatnom období orientovaná na zabezpečenie profilácie študijného odboru Cestné staviteľstvo. V rámci tohto odboru katedra zabezpečovala cca 15 študijných predmetov z oblasti dopravného inžinierstva, cestného staviteľstva, údržby a diagnostiky ciest a pod. V súčasnej dobe katedra zabezpečuje tri študijné programy: Dopravné plánovanie, Cestné staviteľstvo v bakalárskom a magisterskom štúdiu a odbor Teória a konštrukcia inžinierskych stavieb. Študijný program Cestné staviteľstvo prebieha aj v externej forme štúdia.

  Výskumné zameranie katedry

  Katedra, respektíve v jej počiatočnom období oddelenie, v priebehu svojej histórie sa aktívne zapojili do riešenia vedecko-výskumných problémov z oblasti cestného staviteľstva a cestného hospodárstva. V súčasnom období katedra rieši celý rad výskumných projektov základného aplikovaného výskumu v rámci našich a zahraničných výskumných programov (VEGA, ŠPVV, 5.rámcový program EÚ, 6.rámcový program EÚ, INTERREG III.C, cezhraničná spolupráca a ďalšie). V rámci týchto projektov sú aktivity členov katedry orientované do nasledovných oblastí:

 • skúšky cestných stavebných materiálov (teplotechnické a mechanické vlastnosti cestných materiálov, deformačné charakteristiky),
 • výskum konštrukcií vozoviek (teplotný režim, únosnosť),
 • diagnostika a hodnotenie stavu cestných vozoviek (drsnosť, rovnosť, stav povrchu, únosnosť),
 • environmentálne hodnotenie dopadov dopravy.
 • dopravné plánovanie (prieskumy, prognózy, modely komunikačnej obsluhy, kapacitné výpočty, projekty, koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy),