UNIVERSITY OF ZILINA

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Doctoral Study - Forms and information

Information brochure about doctoral study at FCE ŽU – En (.doc)
Written by Janka Šestáková Wednesday, 20 January 2016 18:59
 

Doktorandské štúdium - Ročné hodnotenia doktorandov

 • denné štúdium

Written by Janka Šestáková Wednesday, 20 January 2016 19:01
 

Doktorandské štúdium - Individuálne študijné a vedecké plány

 • denné štúdium
Written by Janka Šestáková Wednesday, 20 January 2016 19:02
 

Doktorandské štúdium - Študijné plány

 

Doktorandské štúdium - Prijímacie konanie

 

Doktorandské štúdium - Legislatíva

 • Smernica č. 116 - Určenie školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko – pedagogických titulov
 • Príloha č. 1 k smernici č. 107 - Výška školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko – pedagogických titulov
 • Príloha č. 2 k smernici č. 107 - Spôsob platby školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko – pedagogických titulov
 • Smernica č. 103 - O záverečných prácach v podmienkach ŽU v Žiline
 • Metodické usmernenie č. 5/2013 Podávanie žiadostí a postup pri ďalšom spracovaní a vybavení žiadostí o úľavy pre platenie školného
 • Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uschovávanie a sprístupňovaní
 • Príloha č. 1 k metodickému usmerneniu č. 56/2011 - Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 a ISO 690-2
 • Príloha č. 2 k metodickému usmerneniu č. 56/2011 - Licenčná zmluva o použití diela
 • Príloha č. 3 k metodickému usmerneniu č. 56/2011 - Vyhlásenie o poskytnutí diela bez možnosti sprístupnenia
Written by Janka Šestáková Wednesday, 20 January 2016 19:05
 

Referát vedy a výskumu SvF UNIZA

Jozefína Bežillová

phone.: ++421 (0)41 513 5503
fax: ++421 (0)41 513 5510
e-mail: jozefina.bezillova@fstav.uniza.sk
miestnosť: AE309 (3. poschodie)

Written by Janka Šestáková Wednesday, 20 January 2016 19:07
 

Doktorandské štúdium - Dizertačná skúška

Náležitosti k dizertačnej skúške a obhajobe projektu dizertačnej práce

Protokolový list predmetu
Written by Janka Šestáková Friday, 23 September 2016 09:00
 

Doktorandské štúdium - Harmonogram

Written by Janka Šestáková Thursday, 29 June 2017 09:06
 

Oznamy - Prijímacie konanie

28.03.2018 Témy dizertačných prác 2018/2019 pre študijné programy:

Written by Janka Šestáková Wednesday, 28 March 2018 16:42