ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Geodézia a kartografia (2015)

Napísal Janka Šestáková
Nedeľa, 06 Máj 2018 07:20
Povinné predmety štátnej skúšky
Bakalárska práca a jej obhajoba
Geodézia
Povinne voliteľné predmety štátnej skúšky
Analýza meraní
Dopravné inžinierstvo
Družicové systémy
Geodetická astronómia
Geometrická a fyzikálna geodézia
Informačné systémy
Kataster nehnuteľností
Matematická kartografia a kartografická tvorba
Pozemná a letecká fotogrametria
Topografia a mapovanie
Poznámka
Študent si volí jeden z povinne voliteľných predmetov štátnej skúšky