ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Projekty na SvF ŽU

Projekty na SvF ŽUZahraničné výskumné projekty riešené na SvF UNIZA v roku 2017

Zahraničné výskumné projekty riešené na SvF UNIZA v roku 2017

P. č.

Typ
projektu

Akronym/

Číslo projektu

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Dotácia (EUR)

Doba
riešenia

1.

Horizon 2020

ECOROADS

Effective and COordinated ROAD infrastructure Safety operations

Remek Ľuboš, Ing. PhD.

0,00

2015
až 2017

2.

COST

BridgeSpec TU1406

QualitySpecifications
forRoadwayBridges, Standardization
at a EuropeanLevel

Koteš Peter, doc. Ing., PhD.

1 310,00

2015
až 2018

3.

Horizon 2020

SKILLFUL

Rozvoj zručností pre budúcich profesionálov v oblasti dopravy na všetkých úrovniach

Sitányiová Dana, doc. Mgr. PhD.

0,00

2016
až 2019

4.

InterregCentralEurope

RUMOBIL

Vplyv demografických zmien na mobilitu vidieka
v európskych regiónoch

Sitányiová Dana, doc. Mgr. PhD.

10 760,00

2016
až 2019

5.

InterregDanube

CityWalk

Towards energy responsible places: establishing walkable cities in the Danube Region

Ďurčanská Daniela,

doc. Ing., CSc

0

2016 - 19

6.

InterregCentralEurope

AirTritia

CE1101

Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in tritia region

Ďurčanská Daniela,

doc. Ing., CSc

0

2017
až 2020

7.

RussianScienceFoundation

14-49-0079-P

New methods and algorithms of combined processing of signals and images with unknown parameters in the promising radar and communication systems

Marčoková Mariana,

doc. RNDr., CSc.

0

2017
až 2018

8.

Interreg

CentralEurope

TRANS TRITIA

Improving coordination and planning of freight transport onTRANS TRITIA Project territory

Pitoňák Martin,

Ing., PhD.

0

2017
až 2020

Spolu

12 070 €

Napísal Administrator Piatok, 29 Jún 2018 08:33
 

Ostatné projekty výskumného charakteru riešené na SvF UNIZA v roku 2017

Ostatné projekty výskumného charakteru riešené na SvF UNIZA v roku 2017

P. č.

Číslo projektu objednávateľ

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Objem v EUR
bez DPH

1.

S-104-0001/17

Doprastav Expert & Partner

Experimentálny výskum deformačných charakteristík mostných objektov

Papán Daniel, Ing., PhD.

2 100,00

S-104-0002/17

AQUIFER

Experimentálny výskum únosnosti zemín penetračným sondovaním v lokalite Senec - Horný Dvor

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

2 268,00

3.

S-104-0003/17

RemingConsult

Monitoring kvality parametrov modernizovanej železničnej trate Púchov - Žilina

VičanJosef, prof. Ing., CSc.

4 207,98

4.

S-104-0004/17

Adifex

Sledovanie statického správania sa špecifickej pozemnej stavby

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

5 280,00

5.

S-104-0005/17

obec Dolný Hričov

Experimentálne vyšetrovanie vplyvu technickej seizmicity od dopravy na pozemné stavby

Papán Daniel, Ing., PhD.

41,67

6.

S-104-0006/17

Schiedel Slovensko s.r.o

Výskum vplyvu koncepcie vykurovania na energetickú náročnosť budovy

Ďurica Pavol, prof. Ing., CSc.

3 000,00

7.

S-104-0007/17

CONTROL- VHS-SK

Výskum variability geotechnických parametrov kamennej sypaniny

Masarovičová Soňa, Ing., PhD.

600,00

8.

S-104-0008/17

ŽSR- OR Žilina

Experimentálny výskum parametrov modernizovanej železničnej trate Zlatovce - Trenčianska Teplá

Ižvolt Libor, prof. Ing., PhD.

6 000,00

9.

S-104-0009/17

PETRONIUS REFINERY

Experimentálne testovanie napojnia dopravného uzla na súčasnú dopravnú sieť

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

3 000,00

10.

S-104-0010/17

Združenie TEBS

Monitoring variability kvalitatívnych parametrov geotechnických prác pri modernizácii žel. trate Považská Teplá - Žilina

Ižvolt Libor, prof. Ing., PhD.

10 070,00

11.

S-104-0011/17

FIDOP

Predikcia dopravných vzťahov a kapacity dopravného uzla

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

4 950,00

12.

S-104-0012/17

DOPRASTAV

Experimentálny výskum parametrov modernizovanej železničnej trate Púchov - Žilina

Ižvolt Libor, prof. Ing., PhD.

5 900,00

13.

S-104-0013/17

D&D

Experimentálne overovanie stability oporného múra v špecifických podmienkach

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

1 090,00

14.

S-104-0014/17

TSS GRADE

Monitoring parametrov modernizovanej železničnej trate Púchov - Žilina

Ižvolt Libor, prof. Ing., PhD.

18 490,00

15.

S-104-0015/17

Žilinský samosprávny kraj

Optimalizácia technického riešenia rekonštrukcie cesty II 583 Varín - Párnica

Pitoňák Martin, Ing., PhD.

2 400,00

16.

S-104-0016/17

SHP

Experimentálny výskum správania sa mostného objektu SO 210-00 na rýchlostnej ceste R2

Moravčík Martin, doc. Ing., PhD.

7 840,00

17.

S-104-0017/17

INSET

Teoretické a experimentálne stanovenie stability svahu s ohľadom na pametre zemín a alternatívne zaťaženie

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

1 100,00

18.

S-104-0018/17

SALINI IMPREGILO- DÚHA

Experimentálny výskum únosnosti zemín penetračným sondovaním

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

3 937,50

19.

S-104-0019/17

DOPRASTAV

Experimentálny výskum odozvy mostných objektov na špecifické zaťaženie vozidlami

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

2 965,00

20.

S-104-0020/17

Ústav súdneho inžinierstva

Optimalizácia stavu pozemných komunikácií I. triedy z hľadiska bezpečnosti premávky

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

58 333,50

21.

S-104-0021/17

FIDOP

Prognóza dopravných vzťahov a funkčnej úrovne dopravného uzla po vybudovaní dopravného napojenia obchodného centra

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

4 950,00

22.

S-104-0022/17

Dopravoprojekt

Experimentálne vyšetrovanie stability násypov, oporných a zárubných múrov v špecifických podmienkach

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

7 900,00

23.

S-104-0023/17

Ústav súdneho inžinierstva

Optimalizácia ekonomických nákladov stavebných a dopravných opatrení na cestách I. triedy

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

17 070,00

24.

S-104-0024/17

EUROVIA

Optimalizácia technického riešenia sanácie zemného telesa

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

400,00

25.

S-104-0025/17

EUROVIA

Výskum homogenity deformačných vlastností hornín skúškou CPT

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

2 052,00

26.

S-104-0026/17

Dopravoprojekt

Stabilitná štúdia svahov a základovej pôdy pre stavebné objekty na ceste R2

Vlček Jozef, Ing., PhD.

5 500,00

27.

S-104-0027/17

STRABAG

Diagnostický prieskum mostných objektov a experimentálne overenie ich zaťažiteľnosti

VičanJosef, prof. Ing., CSc.

2 276,00

28.

S-104-0028/17

obec Machulice

Teoreticko-experimentálne vyšetrovanie zaťažiteľnosti mosta cez rieku Žitava

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

1 000,00

29.

S-104-0029/17

INGEO a.s

Výskum geotechnických parametrov zemín v území Ladomírová- Hunkovce

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

2 700,00

30.

S-104-0030/17

EUROVIA CS. a.s

Experimentálny výskum odozvy mosta na účinky statického a dynamického zaťaženia

Moravčík Martin, doc. Ing., PhD.

15 000,00

31.

S-104-0031/17

Výskumné centrum ŽU

Využitie geofyzikálnej metódy na stanovenie zloženia konštrukcie vozovky

Pitoňák Martin, Ing., PhD.

1 500,00

32.

S-104-0032/17

Stavby mostov Slovakia

Experimentálne vyšetrovanie deformačného stavu mostného objektu na diaľnici D3

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

4 199,00

33.

S-104-0033/17

SSC Bratislava

Rozborová úloha - Nové technológie v oblasti osádzania cestných prvkov na existujúce komunikácie na báze lepidiel

Pitoňák Martin, Ing., PhD.

19 450,00

34.

S-104-0034/17

SSC Bratislava

Rozborová úloha - Navrhovanie úprav križovatiek pre prejazd nadrozmerných vozidiel

Pitoňák Martin, Ing., PhD.

17 860,00

35.

S-104-0035/17

Daqe

Expertízne overenie dopravných pomerov v Dolnom Kubíne

Kociánová Andrea, doc. Ing., PhD.

1 850,00

36.

S-104-0036/17

STAVOIMPEX

Experimentálny výskum odozvy mostného objektu v lokalite Bukov na zaťaženie

Moravčík Martin, doc. Ing., PhD.

2 250,00

37.

S-104-0037/17

SSC Bratislava

Rozborová úloha - využitie BIM v cestnom hospodárstve Slovenska

Pitoňák Martin, Ing., PhD.

24 730,00

38.

S-104-0038/17

obec Kolačno

Experimentálne stanovenie prevádzkovej výkonnosti pozemnej komunikácie

Decký Martin, prof. Dr. Ing.

300,00

39.

S-104-0039/17

STRABAG

Optimalizácia technického riešenia rekonštrukcie mostného objektu

Moravčík Martin, doc. Ing., PhD.

9 100,00

40.

S-104-0040/17

Dopravoprojekt

Predikcia hluku pri synergickom pôsobení dopravy na okolitých pozemných komunikáciách

Decký Martin, prof. Dr. Ing.

350,00

41.

S-104-0041/17

POOR

Teoreticko-experimentálne overovanie statického správania sa podpornej konštrukcie mostného objektu

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

6 214,20

42.

S-104-0042/17

SSC Bratislava

Rozšírenie aplikácie softvéru ISEH o funkcie umožňujúce jeho využitie investormi pri príprave opráv a rekonštrukcií vozoviek

Mikolaj Ján, prof. Ing., CSc.

19 975,50

43.

S-104-0043/17

EUROVIA CS. a.s

Diagnostický prieskum a overenie zaťažiteľnosti provizórneho premostenia

VičanJosef, prof. Ing., CSc.

636,00

44.

S-104-0044/17

EUROVIA CS. a.s

Experimentálny výskum odozvy provizórneho premostenia na zaťaženie

VičanJosef, prof. Ing., CSc.

1 284,00

45.

S-104-0045/17

Mesto Žilina

Experimentálne stanovenie funkčnej spôsobilosti pozenej komunikácie

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

1 300,00

46.

S-104-0046/17

SSC Bratislava

Technické podmienky TP057- Metodika pre používanie HDM-4 v podmienkach SR

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

19 035,00

47.

S-104-0047/17

AQUIFER

Experimentálny výskum únosnosti zemín penetračným sondovaním v lokalite Veľká Ida

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

3 490,00

48.

S-104-0048/17

Ministerstvo vnútra SR

Teoreticko - experimentálny výskum energetickej hospodárnosti budov vo vlastníctve SR

Ďurica Pavol, prof. Ing., CSc.

35 037,20

49.

S-104-0049/17

mesto Považská Bystrica

Experimentálne testovanie zaťažiteľnosti premostenia Vážskej kaskády

Odrobiňák Jaroslav, Ing., PhD.

4 000,00

50.

S-104-0050/17

EUROVIA SK

Detekcia príčin porušenia stavebného objektu a návrh spôsobu sanácie

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

750,00

51.

S-104-0051/17

STAVOKOV PROJEKT

Numerická optimalizácia účinku lamiel hĺbkového zakladania umiestnených pod základovou doskou

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

1 500,00

52.

S-104-0052/17

ŽSR- OR Žilina

Experimentálny výskum parametrov pevnej jazdnej dráhy železničnej trate

Ižvolt Libor, prof. Ing., PhD.

39 062,00

53.

S-104-0053/17

Výskumné centrum ŽU

Experimentálne stanovenie únosnosti podložia stavebného objektu

Ižvolt Libor, prof. Ing., PhD.

400,00

54.

S-104-0054/17

RemingConsult

Optimalizácia technického riešenia dopravného napojenia dostavby zriaďovacej stanice Žilina - Teplička

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

25 000,00

55.

S-104-0055/17

EUROVIA

Overenie homogenity deformačných vlastností hornín skúškou CPT

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

10 500,00

56.

S-104-0056/17

POOR

Experimentálne vyšetrovanie odozvy mosta na účinky statického a dynamického zaťaženia

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

20 024,80

57.

S-104-0057/17

TOOŽ

Experimentálny výskum odozvy oceľového mosta na statické zaťaženie

VičanJosef, prof. Ing., CSc.

3 355,00

58.

S-104-0058/17

FRANKE

Aplikačné využitie 3D laserové skenovania na determinovanie technického stavu potrubia

Ižvoltová Jana, doc. Dr. Ing.

2 450,00

59.

S-104-0059/17

ŽU- Zuberec

Výskum variability deformačných charakteristík matriálov vozoviek pri statickom zaťažení

Ižvolt Libor, prof. Ing., PhD.

700,00

60.

S-104-0060/17

ERPOS Žilina

Experimentálny výskum geotechnických parametrov zeminy určenej na výstavu dopravnej stavby

Ižvolt Libor, prof. Ing., PhD.

2 497,70

61.

S-104-0061/17

Železnice SR

Teoretické a experimentálne stanovenie zaťažiteľnosti konštrukcie zastrešenia nástupišťa

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

750,00

62.

S-104-0062/17

Ing. Ondrej Bronček

Experimentálne testovanie funkčnej úrovne dopravného uzla

Kociánová Andrea, doc. Ing., PhD.

500,00

63.

S-104-0063/17

CONTROL- VHS-SK

Výskum charakteristík šmykových parametrov kamennej sypaniny špecifického zloženia

Masarovičová Soňa, Ing., PhD.

1 200,00

64.

S-104-0064/17

Ústav súdneho inžinierstva

Optimalizácia technického riešenia a dopravných opatrení na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

136 317,45

65.

S-104-0065/17

SIRS-Investments.r.o

Teoreticko-experimentálne modelovanie dopravných vzťahov po vybudovaní polyfunkčného objektu

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

3 500,00

66.

S-104-0066/17

Mipestav

Výskum kapacity dopravného napojenia priemyselného objektu

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

650,00

67.

S-104-0067/17

mesto Žilina

Experimentálne stanovenie funkčnej úrovne dopravného uzla miestnych komunikácií

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

1 300,00

68.

S-104-0068/17

POOR

Experimentálny výskum odozvy mostného objektu na špecifické zaťaženie vozidlami

Odrobiňák Jaroslav, Ing., PhD.

1 770,00

69.

S-104-0069/17

DAQE

Geotechnický výskum stabilitných problémov objektov dopravnej stavby

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

450,00

70.

S-104-0070/17

Závodisko š.p.

Optimalizácia stavu špecifickej pozemnej stavby zo statického a architektonického hľadiska

Ďurica Pavol, prof. Ing., CSc.

28 500,00

Spolu

656 159,50 €

Napísal Administrator Piatok, 29 Jún 2018 08:32
 

Projekty APVV riešené na SvF UNIZA v roku 2017

Projekty APVV riešené na SvF UNIZA v roku 2017

Por. č.

Číslo projektu

(doba riešenia)

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Výdavky (EUR)

Kapit.

Bežné

1.

APVV-14-0772

2015-2018

Trvanlivosť prvkov dopravnej infraštruktúry

Koteš Peter, doc. Ing. PhD.

0

70925

2.

APVV-15-0340

2016-2019

Modely vzniku a šírenia požiarov na zvýšenie bezpečnosti cestných tunelov

UI SAV Bratislava, DanišovičPeter, Ing. PhD.

0

26 704

3.

SK - PL - 2015 - 0004

Vplyv environmentálneho zaťaženia na trvanlivosť inžinierskych stavieb

VičanJosef, prof. Ing., CSc.

0

2 000

4.

APVV DS-2016-0039

Trvanlivosť a udržateľnosť inžinierskych stavieb

Koteš Peter, doc. Ing. PhD.

0

5 000

Spolu

0

104 629

Napísal Administrator Piatok, 29 Jún 2018 08:29
 

Grantové úlohy KEGA riešené na SvF UNIZA v roku 2017

Grantové úlohy KEGA riešené na SvF UNIZA v roku 2017

Por. č.

Číslo projektu (doba riešenia)

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Výdavky (EUR)

Kap.

Bežné

Celkom

1.

045ŽU-4/2017

Environmentálna príprava inžinierov pre uplatnenie vo verejnej správe

Ďurčanská Daniela doc. Ing. CSc.

0

3 275

3 275

2.

012ŽU-4/2016

2016 - 18

Hodnotenie existujúcich mostných objektov

prof. Ing. JosefVičan, CSc.

0

5 369

5 369

3.

019ŽU-4/2016

2016 - 18

Skutočné pôsobenie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií a mostov

prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.

0

3 764

3 764

Spolu

0

12 408

12 408

Napísal Administrator Piatok, 29 Jún 2018 08:28
 

Grantové úlohy VEGA riešené na SvF UNIZA v roku 2017

Grantové úlohy VEGA riešené na SvF UNIZA v roku 2017

P. č.

Číslo projektu

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Výdavky (EUR)

Kapitál.

Bežné

Celkom

1.

1/0275/17

Aplikácia numerických metód pri definovaní zmeny geometrickej polohy koľaje

Ižvoltová Jana, doc. Dr. Ing.

0

12 286

12 286

2.

1/0716/17

Formulácia nových progesívnych numerických prístupov pre simuláciu sutinových prúdov

Sitányiová Dana, doc. Mgr., PhD.

0

5 832

5 832

3.

1/0300/17

Výskum funkčných a reologických vlastností asfaltových spojív

Remišová Eva, doc. Ing., PhD.

0

10 290

10 290

4.

1/0170/17

Štúdium využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre analýzu napäťových stavov a monitorovanie degradačných procesov na líniových stavbách.

Neslušan Miroslav, prof. Dr. Ing.

Za SvF:

Zgútová Katarína, doc. Dr. Ing.

0

4500

4 500

5.

1/0537/17

Vplyv morfológie povrchu vozoviek na prevádzkovú spôsobilosť a produkciu imisií

Kováč Matúš, doc. Ing., PhD.

0

9 405

9 405

6.

1/0275/16

Optimalizácia konštrukcie podvalového podložia z aspektu nedopravného zaťaženia

Ižvolt Libor, prof. Ing., PhD.

0

7 605

7 605

7.

1/0945/16

Teória a tvorba energeticky úsporných a environmentálne vhodných obalových konštrukcií drevostavieb

Ďurica Pavol, prof. Ing., CSc.

0

15 300

15 300

8.

1/0926/16

Vystužený kompozitný penobetón ako alternatívna vrstva pre roznos zaťaženia do podložia

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

0

9 699

9 699

9.

1/0005/16

Modelovanie vybraných dynamických problémov v časovej i vo frekvenčnej oblasti

Melcer Jozef, prof. Ing., DrSc.

0

8 724

8 724

10.

2/0033/15

Vplyv opakovaného a dlhodobého namáhania na parametre interakcie pri sanácii železobetónových prvkov

Moravčík Martin, doc. Ing., PhD.

0

3 755

3 755

11.

1/0336/15

Analýza časovo závislých, dlhodobo pôsobiacich degradačných činiteľov na spoľahlivosť betónových mostných konštrukcií

Moravčík Martin, doc. Ing., PhD.

0

10 011

10 011

12.

1/0566/15

Vplyv environmentálneho zaťaženia na spoľahlivosť mostov

Koteš Peter, doc. Ing., PhD.

0

9 729

9 729

13.

1/0254/15

Implementácia nových diagnostických metód pre potreby optimalizácie životnosti vozoviek

Zgútová Katarína, doc. Dr. Ing.

0

6 204

6 204

Spolu

0

113 340

113 340

Napísal Administrator Piatok, 29 Jún 2018 08:27
 
<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nasledujúca > Koniec >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL