kontrola štúdia 2017/2018 - Bc DEN 2 a 3

12. 9. 2018 sa uskutoční kontrola bakalárskeho štúdia v dennej forme za akademický rok 2017/2018. Kontrolujú sa študijné výsledky študentov zapísaných v akademickom roku 2017/2018 v 2., resp. 3. (len študijný program pozemné staviteľstvo) roku štúdia - počet získaných kreditov, splnenie predpísaných študijných povinností. Podrobne v Príkaze dekana SvF UNIZA 5/2017 a v Študijnom poriadku SvF UNIZA.