kontrola štúdia 2017/2018 - Bc DEN 1

11. 9. 2018 sa uskutoční kontrola bakalárskeho štúdia v dennej forme za akademický rok 2017/2018. Kontrolujú sa študijné výsledky študentov zapísaných v akademickom roku 2017/2018 v 1. roku štúdia - počet získaných kreditov, splnenie predpísaných študijných povinností. Podrobne v Príkaze dekana SvF UNIZA 5/2017 a v Študijnom poriadku SvF UNIZA.