kontrola štúdia 2016/2017 - Bc DEN 2 a 3

13. 9. 2017 sa uskutoční kontrola bakalárskeho štúdia v dennej forme za akademický rok 2016/2017. Kontrolujú sa študijné výsledky študentov zapísaných v akademickom roku 2016/2017 v 2., resp. 3. (len študijný program pozemné staviteľstvo) roku štúdia - počet získaných kreditov, splnenie predpísaných študijných povinností. Podrobne v Príkaze dekana SvF UNIZA 5/2016 a v Študijnom poriadku SvF UNIZA.