Notice: Undefined variable: row in /var/www/cvd/triedy/databaza.class.php on line 34 Notice: Undefined variable: row in /var/www/cvd/triedy/databaza.class.php on line 34 Špecifické ciele a aktivity projektu

Centrum výskumu v doprave

Špecifické ciele a aktivity projektu

Aplikovaný výskum nových technológií na zvýšenie bezpečnosti prevádzky cestných tunelov

 • Prístrojové a technologické vybudovanie pracoviska a uvedenie do prevádzky
 • Aplikovaný výskum a integrácia pre oblasť riadenia prevádzky cestných tunelov
 • Kalibrovanie systému, získavanie a spracovanie dát pre zvyšovanie bezpečnosti cestných tunelov
 • Predikčne modely ako nástroj zvyšovania bezpečnosti pri prevádzke cestných tunelov

 

Rozšírenie plánovaného výskumu progresívnych technológií v oblasti vymáhania práva v  cestnej doprave

 • Definovanie a zabezpečenie rámcových technických špecifikácií a ich sprevádzkovanie
 • Aplikovaný výskum na definovaných cestných úsekoch a adaptácia výsledných riešení do prostredia trhového hospodárstva

 

Doplnenie plánovaných výskumných aktivít o inovatívne prístupy v oblasti merania fyzikálnych a chemických vlastností dopravného značenia

 • Technické zabezpečenie pracoviska a jeho sprevádzkovanie
 • Aplikovaný výskum a adaptácia nových prístupov do oblasti trhového hospodárstva

 

Zvyšovanie miery výskumných činností v oblasti fragmentácie krajiny dopravnou infraštruktúrou o progresívne techniky

 • Zabezpečenie technického, softvérového a dátového vybavenia a ich aplikácia
 • Aplikovaný výskum a adaptácia výsledných riešení do trhového hospodárstva

 

Špecifický cieľ č. 1: Aplikovaný výskum nových technológií na zvýšenie bezpečnosti prevádzky cestných tunelov

Simulátor/Trenažér riadenia cestných tunelov

Simulátor riadenia cestných tunelov - školiace a výskumné pracovisko pre obsluhu cestných tunelov – bude realizovaný ako reálne pracovisko operátora pre virtuálny dvojrúrový diaľničný tunel s dĺžkou cca 1 km a možnosťou spracovávania údajov operátora z reálnej prevádzky tunelov v simulátore s obmedzením spätnej väzby. Technologická vybavenosť virtuálneho tunela bude v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti. Simulátor musí rešpektovať aj platné technické predpisy a podmienky stanovené pre cestné tunely v SR. Technické požiadavky na funkciu a činnosť simulátora/trenažéra sú rozdelené najmä do častí: operátorské pracovisko a pracovisko školiteľa, simulácia centrálneho riadiaceho systému (CRS) tunela alebo spracovanie reálneho signálu z tunela(ov), simulácia videodohľadu v tunelovej rúre a pri portáloch, hlasovej komunikácie, väzba na technologické vybavenie a zariadenia tunela a trenažéry (ak sú v existujúcich tuneloch realizované). Predpokladajú sa samostatné časti zameraná na (školiace) pracovisko údržby tunela a software na predikciu javov - skúšobné experimentálne zariadenie.

Pracovisko operátora na svojich obrazovkách bude ponúkať operátorovi kompletný prehľad technológie a dopravy všeobecného dvojrúrového cestného tunela. Účastník vzdelávania bude mať možnosť vykonávať akcie v rámci celej technológie a následne sledovať reakcie jednotlivých prvkov, či technologických častí. Môže sa takto detailne oboznámiť s možnosťami zobrazovania, ovládania a reakcie jednotlivých prvkov technológie. Algoritmy simulátora budú v čo najvyššej miere simulovať reálnu technológiu tunela. Okrem technológie tunela bude obsahovať aj systém riadenia dopravy v úseku tzv. virtuálneho tunela, t.j. úsek diaľnice medzi dvoma najbližšími križovatkami vrátane samotného tunela. Zároveň bude mať plne funkčný systém alarmu, vrátane historických záznamov a systém archivovania analógových veličín s možnosťou prezerania grafov tak, ako v realite.

Mimoriadne stavy v riadenej doprave (a technologickej časti tunela) bude môcť aktivovať školiteľ zo svojho pracoviska. Reakcie technologických zariadení, riadenia dopravy a videodohľadu budú v čo najvyššej miere simulovať reálne fungovanie skutočných zariadení a centrálneho riadiaceho systému. Algoritmy reakcie na mimoriadne udalosti budú korešpondovať so schválenými modelmi požiarov a prevádzkovými predpismi skutočného tunela.

Za účelom simulácie a posúdenia správnosti reakcie obsluhy bude funkčné aj pracovisko školiteľa. Školiteľ tu bude mať možnosť prostredníctvom pracovnej stanice aktivovať:

 • štandardné situácie v riadenej technológii a doprave - zmeny veličín, zmeny prevádzkových parametrov, zmeny dopravno-prevádzkových stavov, ...
 • neštandardné situácie v riadenej technológii a doprave – poruchy, výpadky a stavy zariadení, zmeny dopravného prúdu, výnimočné situácie v doprave (nehoda, požiar, spadnutý náklad, chodci, porucha vozidla, ...)
 • mimoriadne udalosti – požiare, nehody, ...

 

Jednotlivé väzby umožnia reagovať účastníkovi na tieto podnety (systém simulácie CRS a kamerového dohľadu). Riadiť sa bude algoritmami, ktoré budú nahrádzať správanie skutočného CRS. Všetky algoritmy reálneho tunela budú zachované, aj s časovým nadväznosťami tak, aby funkcie verne kopírovali realitu. Priebeh činnosti účastníka (udalostí) bude možné opäť ovplyvňovať školiteľom generovaním porúch. Zásahy obsluhy budú zaznamenávané a archivované.

Schéma a možné rozmiestnenia Simulátora riadenia cestných tunelov pozostávajúceho z veľkoplošnej obrazovky, pracoviska operátora a pracoviska školiteľa.

Špecifický cieľ č. 2: Rozšírenie plánovaného výskumu progresívnych technológií v oblasti vymáhania práva v cestnej doprave

Zníženie počtu dopravných nehôd a ich následkov zaznamenané v poslednom období na Slovensku sú pozitívnym signálom pre realizáciu aktivít zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky. V snahe dosiahnuť trvalo udržateľný vývoj v tejto oblasti je potrebné realizovať systémové prístupy inovatívneho charakteru vo všetkých sférach zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky. Za najúčinnejší nástroj sa pritom považujú aktivity vymáhania práva, dosahujúce kladné výsledky už v krátkodobom horizonte. Vzhľadom na skutočnosť, že personálne kapacity polície sú v tomto smere limitované, je potrebné hľadať spôsoby zefektívňujúce súčasné postupy. Jednou z možností je využitie automatizovanej formy vymáhania práva, ktorá je založená na zavedení inštitútu objektívnej zodpovednosti za dopravné prostriedky.

Práve problematike zavádzania progresívnych technológií vo vymáhaní práva sa venuje jedna z aktivít projektu Centrum výskumu v doprave. Keďže sa jedná o problematiku dotýkajúcu sa vzájomného pôsobenia technickej, technologickej, legislatívnej a akceptačnej povahy systému, projekt sa orientuje komplexne na každý z týchto prvkov. Pilotné riešenia na úsekoch miestnych komunikácií mesta Žiliny sa zameriavajú na dve problémové oblasti bezpečnosti: prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti a prejazd vozidiel na červenú na svetelne riadených križovatkách. V prípade rýchlosti bude systém schopný indikovať a zaznamenať jej prekročenie na danom úseku, čo uvítajú hlavne samotní vodiči, ktorí vo väčšine prípadov považujú profilové meranie rýchlosti za neobjektívne. Zámerom projektovej aktivity je poskytnutie komplexných informácií o očakávaných efektoch zo zavedenia automatizovanej formy vymáhania práva ako aj možnosti jej širšieho zavedenia v podmienkach SR.


Obrázok: Zjednodušená bloková schéma zariadenia UnicamVELOCITY pre meranie priemernej rýchlosti na danom úseku.

Špecifický cieľ č. 3: Doplnenie plánovaných výskumných aktivít o inovatívne prístupy v oblasti merania fyzikálnych a chemických vlastností dopravného značenia

Zabezpečenie priestorového, technického a softvérového vybavenia gonio - fotometrického laboratória, ktoré je schopné vykonávať meranie retroreflexie, chromatickosti a jasu podľa platných európskych, národných štandardov, homologizačných predpisov a doporučení CIE. Meracie prístroje sú zostavené do jednotného systému ovládaného z PC.

Laboratórium je schopné merať a vyhodnocovať svetlo technické charakteristiky pre:

 • trvalé zvislé dopravné značky a retroreflexné materiály pre zvýšenú bezpečnosť podľa STN EN 12899 Časť 1, 2, 3,
 • odrazové a retroreflexné materiály podľa EHK R-3, R 27, R-69, R-70, R-104,
 • signálne zariadenia pre motorové vozidlá podľa EHK predpisov
 • zariadenia na riadenie dopravy - návestidlá podľa STN EN 12368
 • zariadenia na riadenie dopravy - výstražné a bezpečnostné zariadenia STN EN 12352
 • dopravné značky s premennými symbolmi podľa STN EN 12966-1

 

Vybavenie spĺňa požiadavky pre akreditované laboratórium podľa STN EN ISO/IEC 17025.

Goniofotometer

 • horizontálna rotácia testovaných vzoriek H ± 200° s rozlíšením 0,1° (riadený elektrickým pohonom),
 • vertikálne nastavenie polohy testovaných vzoriek V ± 180° s rozlíšením 0,1° (riadený elektrickým pohonom),
 • nastavenie polohy testovaných vzoriek pod optickú os Z ≤ 350 mm (mechanické nastavenie),
 • otácia stolíku v smere uhlu ε 0 - 360° s rozlíšením 0,5° (riadený elektrickým pohonom),
 • nastavenie polohy fotometrickej hlavy pre pozorovacie uhly od 6´ až 2° 
v krokoch 0,0001°,
 • rozsah zobrazenia (0,1 - 199.900) mcd/lx s presnosťou - 0,1 mcd/lx,

 

Kolorimeter

Prístroj určený k okamžitému meraniu, analýze a vyhodnoteniu jednotlivých chromatických zložiek.
Prístroj umožňuje rýchle, presné a jednoduché meranie farebnosti.

Luxmeter

Prístroj pre meranie svietivosti s nastaviteľnými uhlovými poľami 3°, 1°, 20´ a- rozsahom zobrazenia (0,0001 - 1 999 000) cd/m2, s presnosťou 0,0001 cd/m2 s meracou vzdialenosťou cca od 0,5 m 
do nekonečna.
Pre meranie retroreflexie v exteriéri je laboratórium vybavené prenosným retrometrom s možnosťou merania pri osvetľovacom uhle β + 5° a pozorovacom uhle α 0,20° o merací rozsah: R´= 0 do 2 000 cd·m-2·lx-1.

Špecifický cieľ č. 4: Zvyšovanie miery výskumných činností v oblasti fragmentácie krajiny dopravnou infraštruktúrou o progresívne techniky

Činnosťou človeka a predovšetkým výstavbou dopravnej infraštruktúry sa krajina rozdeľuje na menšie a menšie celky. Tento jav označovaný ako fragmentácia krajiny patrí k závažným a zložitým problémom ochrany prírody, ktorý môže mať katastrofické následky pre faunu, flóru a ekosystémy.

Pre hodnotenie stavu fragmentácie biotopov a vývoja procesu fragmentácie biotopov a s tým spojených negatívnych dopadov je nevyhnutným podkladom vypracovanie vhodných metodických postupov.

Výstupom riešenia bude komplexná aplikácia slúžiaca ako nástroj obmedzujúci potenciálnu záťaž vyvolanú výstavbou dopravnej infraštruktúry.

© 2012 KTMS - Centrum výskumu v doprave
ITMS 26220220135