Notice: Undefined variable: row in /var/www/cvd/triedy/databaza.class.php on line 34 O projekte

Centrum výskumu v doprave

O projekte

Za primárny zámer projektu sa považuje spojenie výskumných kapacít na strane VÚD Žilina a ŽU v Žiline, formou účinnej spolupráce na poli výskumu v oblasti dopravy pod novovzniknutým CENTROM VÝSKUMU V DOPRAVE za účelom dosahovania výstupov dosahujúcich medzinárodnú úroveň s nespochybniteľným trhovým potenciálom.

Zámer projektu je možné podrobnejšie definovať v kontexte každého špecifického cieľa, ktoré sú navrhované tak, aby bolo možné jednoznačne určiť na základe príslušných aktivít ich cieľ, smerovanie, výstupy a ostatné vlastné charakteristiky. Celý projekt je logicky rozdelený podľa príslušných pracovných skupín operujúcich v súčasnosti, tak na strane VÚD Žilina ako aj ŽU v Žiline.

Každý zo špecifických cieľov reprezentuje unikátny smer výskumu v daných organizáciách a konkrétne ide o:

  • úsek výskumu bezpečnosti v doprave
    • so zameraním na bezpečnosť cestných tunelov
    • so zameraním na komplexnú bezpečnosť v cestnej doprave z pohľadu dodržiavania predpisov
    • so zameraním na skúšobno-analytické činnosti v spojitosti s dopravným značením
  • úsek výskumu enviromentálnych vplyvov dopravy

 

Ku každému z týchto úsekov je priradený vlastný špecifický cieľ a na realizácii príslušných aktivít sa budú podieľať pracovníci, ktorým sú tieto oblasti vlastné, tak aby sa zabezpečil maximálny účinok vynaložených prostriedkov na riešenie projektu a aby sa dosiahli čo najkvalitnejšie výstupy, s vysokou akceptáciu výstupov nielen na domácom, ale aj medzinárodnom trhu a výskumnej sfére.

Metodika realizácie projektu bude v poňatí účinnej spolupráce, to znamená vzájomnou spoluprácou pracovníkov zainteresovaných partnerských strán za pomoci potrebného prístrojového a technologického vybavenia a informačno-technologickej infraštruktúry. Celý proces realizácie projektu je logicky rozčlenený na jednotlivé aktivity s podrobne definovanými charakteristikami, pričom za jednotlivé aktivity budú zodpovedať zodpovedné osoby.

Činnosti vyvíjané v rámci aktivity budú spočívať v analýze možných nastavení jednotlivých funkčných prvkov, hľadaniu potenciálnych nedostatkov navrhovaného technického a aplikačného riešenia pomocou výpovedného množstva cvičných modelových situácií a v zadefinovaní opatrení pre optimalizáciu výsledného riešenia, tak aby sa naplnili súčasné a predikčné potreby trhu. Skúsenosti ŽU a VÚD v danej oblasti na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni sú zárukou vysokej pravdepodobnosti úspešnej realizácie s prínosom pre všetky oblasti spoločnosti.

Výstupy projektu je možné definovať v komplexnom kontexte ako unikátnu spolupráca medzi podnikateľskou a a akademickou sférou na poli výskumných činností v otázkach dopravy. Z pohľadu partnerov podniku dôjde k tesnému previazaniu doterajších separátnych výskumných aktivít, čo prispeje k zvýšenej akceptácii oboch subjektov nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej výskumnej pôde. Žiadateľ projektu ( VÚD Žilina ) navyše dosiahne vzájomnou spoluprácou výstupy podporené akademickým myslením,  garantujúce vysokú akceptovateľnosť a konkurencieschopnosť na trhu.

Realizácia projektu sa odzrkadlí aj na kvalifikačnom raste pracovníkov a lepšom pochopení foriem výskumných činností v jednotlivých partnerských organizáciách, čo zabezpečí lepšiu adaptáciu akademických pracovníkov , ktorí hľadajú po skončení svojej akademickej pôsobnosti, uplatnenie v podnikateľskej sfére.

Výstupy jednotlivých špecifických cieľov a podrobnejšie zámery projektu sú zadefinované v príslušných aktivitách vo vzájomnej nadväznosti na špecifický cieľ a následne na celú primárnu myšlienku strategického cieľa.

Udržateľnosť výsledkov projektu bude prioritou oboch partnerov projektu a po jeho skončení je vysoký predpoklad pokračovania účinnej spolupráce medzi partnerskými organizáciami kooperujúcimi na projekte. Spolupráca bude spočívať v kontinuálnej adaptácii nových pracovníkov pôsobiacich v akademickej sfére do podnikateľského prostredia a naopak, za účelom zhromažďovania kapacít pre výskum v oblasti dopravy, tak aby bola aj naďalej zachovaná konkurencieschopnosť nových výstupov v trhovom hospodárstve resp. zachovávaná aktuálnosť už získaných spoločných výstupov s prihliadnutím na celospoločenský prínos a potreby hospodárstva.

Projekt je realizovaný s podporou Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ a spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

© 2012 KTMS - Centrum výskumu v doprave
ITMS 26220220135