Notice: Undefined variable: row in /var/www/cvd/triedy/databaza.class.php on line 34 Notice: Undefined variable: row in /var/www/cvd/triedy/databaza.class.php on line 34 Žilinská univerzita

Centrum výskumu v doprave

Žilinská univerzita

Žilinská univerzita vznikla 1. októbra 1953 vyčlenením z Českého vysokého učení technického v Prahe, ako Vysoká škola železničná. Tvorilo ju 5 fakúlt – dopravná, stavebná, strojnícka, elektrotechnická a vojenská. Premenovaním Vysokej školy železničnej v roku 1959 vznikla v Prahe Vysoká škola dopravná, ktorá sa 6. septembra 1960 presťahovala do Žiliny. Po presťahovaní pozostávala z 3 fakúlt: prevádzky a ekonomiky dopravy, strojníckej a elektrotechnickej, vojenskej. V roku 1980 sa názov školy zmenil na Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline. V roku 1986 bol zriadený Ústav súdneho inžinierstva ako vzdelávacie, vedeckovýskumné, znalecké a konzultačné pracovisko. Po roku 1989 vznikli ďalšie nové fakulty z už existujúcich inštitúcií, katedier a fakúlt. Zákonom č. 324/1996 bola Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline premenovaná na Žilinskú univerzitu. Vojenská fakulta bola premenovaná na Fakultu špeciálneho inžinierstva, čím sa začala jej transformácia na civilnú fakultu delimitovanú do rezortu školstva v roku 2001. V roku 1998 vznikla Fakulta prírodných vied, ktorá je v súčasnosti najmladšou fakultou Žilinskej univerzity, avšak od roku 2011 pod novým názvom ako Fakulta humanitných vied.

V súčasnosti ŽU pozostáva zo 7 fakúlt, z vedeckých a vzdelávacích ústavov a centier a má približne 1500 pracovníkov, z toho asi 700 je vysokoškolských učiteľov.

Fakulty Žilinskej univerzity:

 • Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • Strojnícka fakulta
 • Elektrotechnická fakulta
 • Stavebná fakulta
 • Fakulta riadenia a informatiky
 • Fakulta špeciálneho inžinierstva
 • Fakulta prírodných vied

 

Vedecké a vzdelávacie ústavy a centrá:

 • Ústav súdneho inžinierstva
 • Ústav informačných a komunikačných technológií
 • Ústav telesnej výchovy
 • Ústav celoživotného vzdelávania
 • Ústav cudzích jazykov
 • Centrum kontinuálneho vzdelávania učiteľov
 • Ústav dopravy - CETRA
 • Výskumný ústav vysokohorskej biológie
 • Ústav konkurencieschopnosti a inovácií
 • Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum
 • Národné výcvikové centrum bezpečnosti v civilnom letectve

 

Viac www.uniza.sk

© 2012 KTMS - Centrum výskumu v doprave
ITMS 26220220135