Notice: Undefined variable: row in /var/www/cvd/triedy/databaza.class.php on line 34 O nás

Centrum výskumu v doprave

O nás

Výskumný ústav dopravný

Ústav je organizáciou vedy a výskumu s dlhoročnou tradíciou. Pôsobí vo všetkých druhoch dopravy, najmä v oblastiach techniky, technológie, prevádzky, ekonomiky, legislatívy, riadenia a organizácie dopravy, informatiky a automatizácie v doprave, ekológie, energetiky, bezpečnosti a kvality dopravy, dopravnej infraštruktúry, dopravného zabezpečenia a riadenia cestovného ruchu, dopravnej politiky, skúšobníctva a certifikácie v doprave.

Hlavnou oblasťou činnosti organizácie je výskum v oblasti dopravy. Organizácia ťaží zo svojho dlhoročného postavenia poprednej výskumnej inštitúcie v tejto oblasti. Po vstupe SR do Európskej únie sa jednou z jej hlavných priorít stalo preniknutie do Európskeho výskumného priestoru. V poslednej dobe získala a udržiava si členstvo v prestížnych združeniach európskeho dopravného výskumu, ako sú ECTRI a FEHRL. V rámci riešiteľských kolektívov vychováva svojich vlastných odborníkov v oblasti výskumu, ktorí sa zapájajú do medzinárodných projektov aj v rámci Európskeho Rámcového programu pre vedu a výskum. Jej dlhodobým cieľom na tomto poli je koordinovať a riadiť medzinárodné projekty v rámci EÚ so zapojením vlastných odborníkov ako rovnocenných partnerov medzinárodného výskumu.

Výskumné aktivity VÚD v podnikateľskom sektore:

 • nové technológie dopravných systémov pre stredné a veľké priemyselné podniky,
 • návrh systémov energetických zdrojov a materiálov v doprave,
 • komplexné riešenie závodovej dopravy, projekty na kľúč,
 • projekty obslužných sietí, optimalizácia dopravných procesov,
 • tvorba informačných systémov pre riadenie dopravných procesov,
 • zosúlaďovanie právnych predpisov a noriem s normami EÚ,
 • návrh a aplikácia ekonomických procesov pre využívanie dopravných systémov,
 • návrh a realizácia systémov riadenia kvality, enviromentu a bezpečnosti v podnikateľských subjektoch,
 • využívanie odborného potenciálu v spolupráci s bankovými inštitúciami a poisťovňami, najmä v oblasti poradenstva, odborných posudkov,
 • vývoj a realizácia diagnostických systémov a systémov údržby,
 • rozširovanie už existujúcej výroby kovových dielov, zapojenie v pozícii subdodávateľa pre automobilový priemysel a strojárenskú výrobu,
 • uspokojovanie potrieb súvisiacich so zabezpečovaním certifikácie výrobkov v súlade so zákonom č. 413/2000 Z. z. a zákonom č. 264/1999 Z. z. a to:
  • zabezpečovaním certifikačných a inšpekčných činností,
  • zabezpečovaním skúšania výrobkov skúšobnými laboratóriami v oblasti pevnostných skúšok,
  • zabezpečovaním skúšok náterových systémov a dopravného značenia,
  • zabezpečovaním skúšania výrobkov skúšobnými laboratóriami v oblasti elektrických prvkov,
  • zabezpečovaním poradenských činností pri realizácii certifikácie a systémov riadenia kvality.

 

Výskumné aktivity VÚD v štátnom sektore:

 • uspokojovanie potrieb riešenia komplexných výskumných a vývojových problémov súvisiacich s tvorbou dopravnej politiky SR;
 • uspokojovanie potrieb riešenia výskumných a vývojových problémov súvisiacich s realizáciou dopravnej politiky SR, najmä:
 • spracovaním strategických, koncepčných, analytických materiálov a technicko-ekonomických štúdií pre všetky druhy dopráv,
  • návrhmi informačných a riadiacich systémov,
  • spracovaním štatistických a iných rozborov,
  • riešením technológií dopravných systémov,
  • výkonom poradenstva alebo návrhmi integrovaných systémov riadenia,
  • zabezpečovaním normotvorných činností,
  • zabezpečovaním vedecko-technických informácií v rozsahu rezortu,
  • podielom na tvorbe legislatívy v oblasti dopravy, aproximáciou legislatívy rezortu k legislatíve EÚ
 • uspokojovanie potrieb samosprávnych orgánov, vyplývajúcich z ich kompetencie, najmä v oblasti odbornej pôsobnosti ústavu.
© 2012 KTMS - Centrum výskumu v doprave
ITMS 26220220135