Notice: Undefined variable: seo in /var/www/cvd/index.php on line 30 Notice: Undefined variable: row in /var/www/cvd/triedy/databaza.class.php on line 34 Úvodná stránka

Centrum výskumu v doprave

Vitajte na stránke projektu CENTRUM VÝSKUMU V DOPRAVE. (ITMS 26220220135)

Strategickým cieľom projektu je zvyšovanie hospodárskej efektívnosti na makroúrovni v oblasti dopravy formou priamej spolupráce VÚD a.s., Žilina a ŽU v Žiline - vznik CENTRA VÝSKUMU V DOPRAVE (CVD).

Hlavné zameranie projektu predstavuje posilnenie spolupráce medzi podnikovou a akademickou sférou formou účinnej spolupráce v prostredí aplikovaného výskumu, za účelom zvýšenia hospodárskej efektívnosti výstupov v prostredí trhového hospodárstva pre oblasť dopravy. Špecifikáciou projektu je aj zvýšenie akceptácie výsledkov výskumných aktivít na národnej ale aj medzinárodnej úrovni pomocou novovybudovaných spoločných pracovísk a vyššia miera zapojenia mladých výskumných pracovníkov, doktorandov a post doktorandov do spoločných vedeckovýskumných aktivít.

Zámer projektu je v plnej miere v súlade s cieľmi uvedenými v Dlhodobom zámere štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 uvedenými v oblasti technickej infraštruktúry ako aj v oblasti ľudských zdrojov vo vede a výskume a oblasti inštitucionálneho zázemia. Špecifikácie projektu, jeho špecifické ciele a výstupy sú v súlade s vecnými prioritami : Progresívne materiály a technológie, Infraštruktúra spoločnosti a Ochrana životného prostredia.

Definícia špecifických cieľov a im pridelených aktivít korešpondujú s výskumnými tendenciami v rámci štruktúr VÚD a ŽU v Žiline a sú logicky a zreteľne definované v príslušných častiach opisu projektu s jasne určenými charakteristikami vstupných podmienok, procesom plnenia aktivít , špecifikáciou výstupov a im pridružených činností.

Projekt je možné definovať komplexne ako podporu spoločných vedeckovýskumných aktivít VÚD a partnera projektu zo ŽU v Žiline.

Viac O nás

 

Aktuality

© 2012 KTMS - Centrum výskumu v doprave
ITMS 26220220135