Civil and Environmental Engineering

Scientific - Technical Journal

Stavebné a environmentálne inžinierstvo

Vedecko - technický časopis

 
<out <main tree

author guidelines

     

pre prispievateľov

hlavný strom> von>

 
         

Editorial office accepts contributions in English language not published up to now.
Contributions are reviewed from the professional point of view.
Authors are responsible for content and linguistic correctness of contributions.
Contributions should be prepared exclusively in electronic form and sent by e-mail directly to the address of editorial office cee@fstav.uniza.sk or on any electronic medium to the address of editorial office.
Contributions can be sent continuously and they will be published in such order as they were delivered to redaction.
Contributions will be printed on A4 format, Arial font, 10p.
Price per published article:

 • Members of the Faculty of Civil Engineering: 0 €/article
 • Contributors who are out of the Faculty of Civil Engineering: 60 €/article


Papers should contain:

 • Title
  In English language. The paper title should have no more than 10 words.
 • Full names of authors
  With their affiliation and contact information (full address, telephone numbers, email addresses and web pages).
 • Abstract
  In English language with the range up to 100 words.
 • Keywords
  Please, provide 5 keywords that best describe the content of the paper.
 • Introduction
  The paper should begin with the Introduction in which it is necessary to present the aim of the research included in the paper and clearly point out the originality of solutions and content-related approach to the issue worked out by authors.
 • Text of contribution
  In English language with the range up to 10 single line spacing pages.
 • Description of the approach, work methodology, materials descriptions and experiments
  In this section it is necessary to present in details assumptions and procedures of own researchers to such an extent that they can be reproducible.
 • Description of achieved results
  In this section it is necessary to present achieved results of own research in details illustrating them by pictures, diagrams, photographs, tables, calculations etc.
 • Conclusions
  It is necessary to present clearly the main conclusions from whole paper. It is required to present them in a few points after the general conclusion. The originality of research, value of study, author's achievemnets, practical application and possible directions of further works should be emphasised.
 • Acknowledgements
 • References
  References should be collected at the end of paper. They should be listed in order in which they are cited in the text. It is necessary to put numbers into square brackets, e.g. [1] or [2,3] or [3 - 5]. The minimum number of the references in original scientific paper is 5. Where available, URL links for the references are required.

 

Format

 • Contributions will be modified before printing therefore no special demands are imposed on manuscripts (margin, font, font size, etc.).
 • Manuscripts can be elaborated in any editable text format.
 • Each subsection should not be shorter than 10 lines.
 • Scalar variables in the text should be set as Italic (e.g. W, Wix), vectors should be set as boldface (e.g. F, v). Units should be only in SI.
 • In equations it is better to use exponents rather than slash (e.g m.s-1 rather than m/s). Equations should be placed flush-left with the text margins and should be preceded and followed by one blank line. If equations are numbered make sure that they are numbered consequently. Put the numbers in parentheses and place them flush-right with the margin level with the last line of the equation.
 • Figures and photographs should be sent in .jpg formats in colour scales at min 150x300 dpi. or in .jpeg, .png and .tiff formats in colour scales at min 600x900 dpi. Figures should have the exact determination of the location in the text of the paper in English language. Editorial staff reserves the right to place figures elsewhere than author indicate (depending on paper edit).
 • Each figure and table must be cited in the text and in numerical order. Figures should be presented as Fig. 1 or Figs. 1, 2 or Figs. 1 – 5. Units should be inserted in parentheses, e.g. (kg).
 • Tables should have the exact determination of the location in the text of the paper in English language. Editorial staff reserves the right to place tables elsewhere than author indicate (depending on paper edit). Tables should be presented as Table 1, Table 2 etc.

 

Redakcia prijíma doteraz nepublikované príspevky v anglickom jazyku.
Príspevky sú po odbornej stránke recenzované.
Autori zodpovedajú za vecnú i jazykovú správnosť príspevkov.
Príspevky je nutné spracovať výhradne v elektronickej podobe a poslať elektronickou poštou priamo na adresu cee@fstav.uniza.sk alebo na ľubovoľnom elektronickom médiu na adresu redakcie.
Príspevky je možné zasielať priebežne a publikované budú v takom poradí v akom prišli do redakcie.
Príspevky budú tlačené vo formáte A4 vo fonte Arial o veľkosti 10p.
Cena za publikovanie článku:

 • Členovia Stavebnej fakulty: 0 €/článok
 • Mimofakultní prispievatelia: 60 €/článok


Príspevky by mali obsahovať:

 • Názov príspevku
  V anglickom jazyku. Nemal by presiahnuť 10 slov.
 • Mená autorov
  S uvedením aktuálnych kontaktných údajov, ako je adresa, telefónne čísla, adresy elektronickej pošty a internetové stránky.
 • Abstrakt
  V anglickom jazyku. V rozsahu do 100 slov.
 • Kľúčové slová
  Uveďte prosím 5 kľúčových slov, ktoré najlepšie vystihujú obsah textu.
 • Úvod
  Článok by mal začať Úvodom, v ktorom je dôležité určiť cieľ výskumu zahrnutého v článku a poukázať na originalitu riešenia a prístupu k obsahu, ktorý autori vypracovali.
 • Text príspevku
  V anglickom jazyku v rozsahu do 10 strán s jednoduchým riadkovaním.
 • Opis postupu, metodiky práce, použitých materiálov a experimentov
  V tejto časti je nevyhnutné detailne uviesť postupy a procedúry vlastných výskumných pracovníkov do takej miery, aby mohli byť reprodukovateľné.
 • Opis dosiahnutých výsledkov
  V tejto časti je potrebné uviesť dosiahnuté výsledky vlastného výskumu v detailoch, napríklad v podobe čitateľných obrázkov, diagramov, fotiek, tabuliek, výpočtov a podobne.
 • Záver
  Je nevyhnuté jasne uviesť uzávery z celého článku. Odporúča sa zhrnúť ich do niekoľkých bodov pred záverečným celkovým zhrnutím. Taktiež by mala byť zdôraznená originalita, hodnota, prínos, praktická aplikácia, prípadne ďalšie použitie dosiahnutých výsledkov v praxi.
 • Poďakovanie
 • Literatúra
  Použitá literatúra by mala byť zhrnutá na konci článku. Mala by byť zoradená podľa poradia, v akom bola použitá v článku. Pre odkazy na použitú bibliografiu je potrebné používať hranaté zátvorky, napríklad [1] alebo [2, 3] alebo [3 - 5]. Minimálny počet použitej literatúry je 5. Tam, kde je to možné, je potrebné uviesť aj URL linky.

 

Formát

 • Príspevky budú do tlače graficky upravované, preto sa nekladú žiadne zvláštne podmienky na úpravu textu, napríklad okrajov, fontu, veľkosti písma a podobne.
 • Príspevky je možné spracovať v ľubovoľnom textovom formáte, ktorý sa dá ďalej editovať.
 • Každý odstavec nesmie byť kratší ako 10 riadkov.
 • Skalárne premenné sa píšu kurzívou (napríklad W, Wix), vektory tučným písmom (napríklad F, v). Použité jednotky by mali byť len z jednotkovej sústavy fyzikálnych veličín.
 • Pri rovniciach je potrebné použiť radšej exponenty ako lomítko (napríklad m.s-1 namiesto m/s). Rovnice by mali byť zarovnané doľava s jedným voľným riadkom pred a za rovnicou. Pokiaľ sú rovnice číslované, je dôležité, aby boli číslované podľa poradia. Čísla rovníc by mali byť zarovnané doprava v jednej rovine s posledným riadkom rovnice.
 • Obrázky a fotografie autorov musia byť posielané vo formáte .jpg o rozmeroch min 150x300 bodov alebo formátoch .jpeg, .png a .tiff o rozmeroch min 600x900 bodov. Obrázky musia mať presné určenie umiestnenia v texte príspevku v anglickom jazyku. Editor si vyhradzuje právo umiestniť obrázky inde, ako určí autor (vzhľadom na zalamovanie a grafickú úpravu článku).
 • Každý obrázok a graf musí byť spomenutý aj v texte, a to podľa poradia. Obrázky by mali byť uvedené ako Fig. 1 alebo Figs. 1, 2 alebo Figs. 1 – 5. Jednotky v popise obrázkov by mali byť umiestnené do zátvoriek, napríklad (kg).
 • Grafy a tabuľky musia byť posielané s presným určením umiestnenia v texte príspevku v anglickom jazyku. Editor si vyhradzuje právo umiestniť grafy a tabuľky inde, ako určí autor (vzhľadom na zalamovanie a grafickú úpravu článku). Tabuľky by mali byť uvedené ako Table 1, Table 2 atď.
   
 

<main tree

 top of page

     

 začiatok strany

hlavný strom>

CEE/SEI SvF ŽU v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovak republic

phone: ++421 (0)41 5135632,  fax: ++421 (0)41 5135522

cee@fstav.utc.sk, http://svf.uniza.sk/cee

   ksm/ksm [CNW:Counter]