Civil and Environmental Engineering

Scientific - Technical Journal

Stavebné a environmentálne inžinierstvo

Vedecko - technický časopis

 
<out <main tree

editorial policy

     

redakčná politika

hlavný strom> von>

 
         

Editorial policy CEE/SEI is a scientific-technical journal which includes new reserved articles with relation to architecture, civil engineering, transport structures, environmental engineering, building materials, technology management and their branches. CEE/SEI issues two times a year.

 

General clauses
Editorial office accepts contributions in English language not published up to now.
Authors are responsible for content and linguistic correctness of contributions.
Published contributions in Civil and Environmental Engineering / Stavebné a environmentálne inžinierstvo journal are not salaried.
Journal addresses both theoretical developments and practical applications related to civil and environmental engineering.
To be acceptable for publication in this journal, a manuscript must address valuable and of significant interest scientific issues for the field of civil and environmental engineering community, free of evident commercial or private interest.
The authors are requested to make sure that appropriate research ethical standards are strictly followed in their work, when submitted to be published by CEE/SEI.
The CEE/SEI staff fully supports the authors during the entire evaluation process and is committed to ensure that the ethical standards, related to submittal, review, and publication of manuscripts, will be strictly followed.
The contributions are peer reviewed by skilled experts of relevant branch from universities, research institutes and industrial practice.

Publication decisions
The editor of a journal is responsible for deciding which articles submitted to the journal should be published, and, moreover, is accountable for everything published in the journal. In making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board and/or the policies of the publisher, as well as, by the legal requirements regarding libel, copyright infringement, and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should be always willing to publish corrections, clarifications, retractions, and apologies when needed.

Abstracting/indexing services
The scientific-technical journal Civil and Environmental Engineering / Stavebné a environmentálne inžinierstvo is abstracted/indexed in De Gruyter Open Access.

Open Access Journal Declaration
The content of Civil and Environmental Engineering / Stavebné a environmentálne inžinierstvo is publicly accessible and such access is free of charge for the readers. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from publisher or author. Of course, users have to indicate the source of scientific information.

Creative Commons Licence
The non-commercial use of each article published in this journal is governed by the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs license. It is warranted that the authors of all articles published in this journal retain copyright, accept the non-commercial use of the articles and grant the journal owner the exclusive license for commercial use of the articles throughout the world, in any form, in any language. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs license means a license granted according to the Creative Commons Legal Code. (for more details, please visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Confidentiality
The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Fair play
The editor should evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s).

 

CEE/SEI je vedecko-technický časopis obsahujúci ešte nepublikované články týkajúce sa architektúry, stavebníctva, dopravných stavieb, environmentálneho inžinierstva, stavebných materiálov, manažmentu technológií a ich vzájomných súvislostí. CEE/SEI vychádza dvakrát ročne.

 

Všeobecné informácie
Redakcia prijíma doteraz nepublikované články v anglickom jazyku.
Autori zodpovedajú za vecnú i jazykovú správnosť príspevkov.
Príspevky publikované v časopise CEE/SEI nie sú platené.
Časopis v sebe spája teoretický vývoj spolu s praktickými aplikáciami súvisiacimi so stavebným a environmentálnym inžinierstvom.
Aby bol príspevok publikovateľný v časopise, musí obsahovať hodnotné vedecké informácie pre potreby komunity stavebného a environmentálneho inžnierstva, a to bez komerčných a súkromných záujmov.
Od autorov príspevkov, ktoré majú byť publikované v časopise sa striktne vyžaduje, aby dodržiavali príslušné výskumné etické normy.
Zamestnanci CEE/SEI plne podporujú autorov v priebehu celého procesu hodnotenia a zaväzujú sa k prísnemu dodržiavaniu etických noriem v priebehu predkladania, posudzovania a publikovania jednotlivých článkov.
Príspevky sú posudzované kvalifikovanými odborníkmi príslušného odboru z univerzít, výskumných ústavov a priemyselnej praxe.

Rozhodnutie o zverejnení
Redaktor časopisu zodpovedá za rozhodnutia o zverejnení príspevkov, a navyše zodpovedá za celý zverejnený obsah časopisu. Pri výkone týchto rozhodnutí môže vychádzať z politiky redakčnej rady a/alebo politiky vydavateľa, rovnako ako aj z právnych predpisov, ktoré v sebe ustanovujú ohováranie, porušenie autorského práva a plagiátorstvo. Redaktor sa ďalej môže radiť s inými redaktormi, prípadne recenzentmi. Redaktor by mal byť vždy v prípade potreby ochotný uverejniť opravy, vysvetlenia, ospravedlnenia a stiahnuť informácie.

Dokumentačné/registračné služby
Vedecko-technický časopis CEI/SEE je zaregistrovaný v De Gruyter Open Access (www.degruyter.com).

Open Acces Journal vyhlásenie

Obsah časopisu CEE/SEI je verejne prístupný a takýto prístup je pre čitateľa zadarmo. Užívatelia môžu takýto obsah čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na takéto texty článkov v časopise bez predchádzajúceho povolenia vydavateľa alebo autora. Samozrejme za podmienky, že je uvedený zdroj vedeckých informácií.

Licencia Creative Commons

Nekomerčné použitie každého článku, ktorý vyšiel v tomto časopise, sa riadi licenciou Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs. Tým sa zaručuje, že autori všetkých článkov publikovaných v tomto časopise zachovávajú autorské práva, rešpektujú nekomerčné použitie článkov a poskytujú majiteľovi časopisu výhradnú licenciu pre komerčné využitie článkov, a to na celom svete, v akejkoľvek forme a v akomkoľvek jazyku. Licenciou Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs sa rozumie licencia udelená v súlade s právnym poriadkom Creative Commons (pre viac informácií, navšívte http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Dôveryhodnosť
Redaktor, ani iný člen redakčnej rady, nesmie zverejniť informáciu o predloženom príspevku inej osobe, okrem zodpovedajúceho autora, recenzentov, potenciálnych recenzentov, iných redakčných poradcov a vydavateľa, ak je to potrebné.

Poctivé jednanie
Redaktor by mal zhodnotiť racionálnu stránku príspevku bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, etnický pôvod, štátnu príslušnosť alebo politický názor autora.

   
 

<main tree

 top of page

     

 začiatok strany

hlavný strom>

CEE/SEI SvF ŽU v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovak republic

phone: ++421 (0)41 5135632,  fax: ++421 (0)41 5135522

cee@fstav.utc.sk, http://svf.uniza.sk/cee