Prístrojové vybavenie

Mikrovlnný radar SR4
Radar
Mikrovlnné zariadenie pre automatický zber dopravných údajov na priamych úsekoch a na križovatkách. Prístroj pre štatistiku prevádzky SR4 umožňuje ničím neovplyvnenú, presnú a jednoduchú analýzu cestnej premávky. Dodávaný vyhodnocovací software na PC vytvorí detailní rozbor premávky. Prístroj je z batérií napájaný zhruba jeden týždeň, počas ktorého je schopný zaznamenať až 200 tisíc vozidiel.

Meteostanica WS888
Meteostanica
Meteorologická stanica s možnosťou zobraziť informácie o počasí v reálnom čase, sledovať rýchle zmeny určitých parametrov počasia, napr. nárazy vetra. Stanica je vhodná dlhodobé sledovanie počasia.

Monitorovací systém Aeroqual AQM60
Aeroqual

Monitoring a detekcia plynov. Integrovaný monitor schopný dodávať kvalitné dáta až pre 6 imisných plynov. Senzor moduly - CO, CO2, NO2, VOC (NMHC), O3, NH3, teplota, vlhkosť.

Softvérový balík WUFI
Wufi
Špičkové simulačné programy na výpočet spriahnutého tepelnovlhkostného transportu, realizovaného v stavebných konštrukciách. Poskytujú realistický simulačný výpočet nestacionámeho tepelnovlhkostného správania viacvrstvových konštrukcií v reálnych klimatických podmienkach reprezentovaných napr. referenčným rokom.

Softvérový balík pre modelovanie a simuláciu PTV Vision Planning & Simulation
PTV Vision
Softvérový balík pre dopravné plánovanie. Použitie pri úlohách ako dopravná prognóza, riadenie dopravy, cestovné informácie, optimalizácia dopravných služieb.

Zostava pre dlhodobú objektivizáciu hlukových emisií od cestnej dopravy
Zvukomer
Zvukomer a zvukový analyzátor NORSONIC NOR-140. Presný impulzný integračný zvukomer triedy presnosti l (O) podľa STN IEC 61672, 60651 a 60804, paralelné meranie s váhovými filtrami A a C resp. Z pri súbežnom meraní s detektorom efektívnej (RMS) a špičkovej (PEAK) hodnoty. Meranie okamžitej, maximálnej minimálnej ekvivalentnej hladiny zvuku A a C, hladiny zvukovej expozície a špičkovej hladiny. Dynamický rozsah 120 dB (nie je potreba prepínať' meracie rozsahy, merací rozsah s l" mikrofónom od 15dB(A)-overiteľný, maximálna hladina 140 alebo 150 dB (podľa použitého mikrofónu).

Mobilné laboratórium
Mob.Laboratory Základné merané veličiny:
SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, polietavý prach, organické látky.
Laboratórium je vybavené 10m teleskopickým stožiarom na umiestnenie meteorologických prístrojov, ktoré merajú nasledovné veličiny: