Prebiehajúce projekty

CIELE A AKTIVITY
Strategickým cieľom projektu je vytvorenie centra excelentnosti pre výskum v dopravnom staviteľstve na rozvoj hospodárstva a spoločnosti, čo v sebe zahŕňa tieto aktivity:
 1. Koncentrovať výskum a vývoj v dopravnom staviteľstve t.j. v centre integrovať všetky odvetvia dopravného staviteľstva a vytvoriť vhodné podmienky pre realizáciu výskumu. Zvýšenie kvality pracoviska bude podporované najmodernejšími prístrojovými zariadeniami.
  1. Vznik centra a integrácia do štruktúr univerzity
  2. Vytvorenie medzinárodnej poradnej rady centra
  3. Spracovanie rozvojového zámeru unikátneho centra
  4. Vytvorenie stáleho týmu centra a jeho sekcií
 2. vybudovať IKT infraštruktúry centra a integrovať ho do medzinárodných štruktúr (najmä EU). Takto vybudovaná infraštruktúra je nutná na dosahovanie kvalitných výsledkov výskumu v oblasti dopravného staviteľstva. Pre zvýšenie kvalitatívnej úrovne vo výskume v oblasti dopravného staviteľstva podporovať výmenné a spoločné výskumné programy slovenských výskumno-vývojových a vzdelávacích inštitúcií, ktoré budú mať medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými inštitúciami výskumu a vývoja.
  1. Vybudovanie IKT siete a vybavenie centra špičkovými najmodernejšími IKT technológiami
  2. Identifikácia súčasných celosvetových, európskych a slovenských trendov výskumu a vývoja v oblasti dopravného staviteľstva
 3. Podporiť mladých výskumníkov do 35 rokov, t.j. podporovať kvalitné doktorandské a postdoktorandské štúdium. Je to spôsob ako napomáhať k napredovaniu vedeckovýskumnej činnosti a zároveň aj k rozvoju hospodárstva a spoločnosti.
  1. Zvýšenie počtu mladých výskumníkov a ich integrácia do centra
  2. Zvyšovanie odborného rastu mladých výskumníkov