ÚVOD.

Cieľom je vytvorenie centra excelentnosti pre výskum v dopravnom staviteľstve pre rozvoj hospodárstva a spoločnosti. Podporovať koncentráciu najlepších výskumno-vzdelávacích kolektívov, so zameraním na dopravné staviteľstvo, do centra na realizáciu výskumných aktivít v danom vednom odbore, simulovať dobudovanie infraštruktúry výskumu a vývoja s perspektívou stať sa najlepším a najperspektívnejším pracoviskom v dopravnom staviteľstve s dôrazom na IKT (informačno-komunikačné technológie) a IKT siete.
Cieľom centra je podporovať integráciu najlepších výskumníkov a mladých výskumníkov do 35 rokov a pracovísk výskumu a vývoja do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji v rámci dopravného staviteľstva.

V rámci univerzity do predkladaného projektu vstupuje ako jeho iniciátori Stavebná fakulta a Fakulta prevádzky a ekonomiky spojov.