CAV - Centrum Aplikovaného Výskumu
Centrum aplikovaného výskumu Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
Piatok, 27 August 2010 05:50

Centrum aplikovaného výskumu Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „centrum“) vzniklo schválením jeho štatútu Akademickým senátom Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline dňa 27.06.2008 ako samostatné pracovisko fakulty podriadené priamo dekanovi fakulty.

Postavenie a pôsobnosť centra je v štruktúre fakulty upravená § 8c štatútu SvF a v právnych vzťahoch sa riadi zákonom č. 131/2002. Centrum je vedecko-výskumné pracovisko založené s cieľom inštitucionalizovať spoluprácu so stabilnými partnermi z oblasti vedy a výskumu ako aj z hospodárskej a podnikateľskej sféry v SR a zahraničí so snahou o priamu realizáciu výskumu pre zákazníka ako partnera centra s okamžitým transferom a uplatnením získaných vedecko-výskumných výsledkov v praxi. Centrum sa touto formou výskumu bude usilovať o podporu rozvoja vedy a výskumu na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline pomocou mimorozpočtových externých zdrojov, najmä súkromného kapitálu a štrukturálnych fondov.

Štruktúra centra je koncipovaná s cieľom zabezpečenia kvalitného a optimálneho plnenia úloh a cieľov centra a vybavovania agendy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR a vnútornými smernicami ŽU a Stavebnej fakulty.

Riadenie centra je upravené štatútom a vnútorným poriadkom centra. Vrcholným orgánom centra je Vedecká rada centra, ktorá určuje vedecké smerovanie a zabezpečuje metodickú a koordinačnú činnosť v centre. Vedecká rada centra prerokúva a schvaľuje vedecko-výskumné zameranie, koncepciu činnosti centra a rozpočet centra na každý kalendárny rok. Vedecká rada centra prerokúva a schvaľuje každoročne správu o činnosti centra, ktorú predkladá riaditeľ centra. 

Na čele centra stojí jeho riaditeľ, ktorý je podriadený priamo dekanovi fakulty. Právomoci a povinnosti riaditeľa upravujú štatút centra a vnútorný poriadok centra. Riaditeľ centra riadi jeho činnosť a zodpovedá za personálne, materiálne a finančné zabezpečenie činností centra a zastupuje centrum navonok. Zabezpečuje vypracovanie koncepcií činnosti centra, každoročného rozpočtu centra, ako aj prezentáciu cieľov centra a výsledkov vedecko-výskumnej činnosti centra. Riaditeľ centra môže poveriť výkonom niektorých činností súvisiacich s cieľmi a poslaním centra manažéra centra , prípadne iného člena centra.

Ďalším riadiacim pracovníkom centra je jeho manažér, ktorý organizuje činnosť centra a spoluprácu s partnermi z hospodárskej praxe, ako aj inými výskumnými centrami v SR a zahraničí. Manažér riadi činnosť a prácu členov centra na jednotlivých projektoch centra. Manažér centra v prípade neprítomnosti riaditeľa centra vykonáva jeho činnosti a preberá vnútorným poriadkom vymedzené kompetencie.

Centrum si ako poradný orgán v súlade so štatútom a vnútorným poriadkom zriaďuje priemyselnú radu centra, ktorá pôsobí ako poradný orgán centra v oblasti vedecko-výskumného smerovania centra a riešenia konkrétnych úloh výskumu a vývoja v centre. Členmi priemyselnej rady centra sú zástupcovia partnerov centra, pričom každý partner centra má právo na jedno miesto v Priemyselnej rade centra.