Header image  
ŽILINSKÁ UNIVERZITA
 
line decor
  Stavebná fakulta SvF   ::   Žilinská univerzita   ::  
line decor
   
 
SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM SvF

Z HISTÓRIE A SÚČASNOSTI:

• V roku 1993 - prvá koncepcia budovania Skúšobného laboratória SvF;
• 06.04.1995 - schválenie zriadenia Skúšobného laboratória akademickým senátom SvF a menovanie pracovnej skupiny pod vedením doc. Ing. Ladislava Kapasného, CSc. s úlohou pripraviť laboratórium na akreditáciu;
• 14.09.1999 - akreditácia Skúšobného laboratória SvF podľa EN 45001 (osvedčenie č. 33/1999) s účinnosťou od 14.09.1999 do 30.09.2002 (v rámci laboratória č.1, č.2, č.3 a č.4 - 21 akreditovaných skúšok);
• 05.11.2002 – akreditácia Skúšobného laboratória SvF podľa EN ISO/IEC 17025 (osvedčenie č. S 080) s účinnosťou 05.11.2002 do 05.11.2006 (v rámci laboratória č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5 - 15 akreditovaných skúšok);
• 01.02.2003 – rozhodnutím dekana SvF prof. Ing. Jána Čelka, CSc. bolo Skúšobné laboratórium postavené na úroveň katedry;
• 10.01.2007 – akreditácia Skúšobného laboratória SvF podľa EN ISO/IEC 17025:2005 (osvedčenie č. S-080) s účinnosťou od 10.01.2007 do 10.01.2011 (v rámci laboratória č.1, č.2, č.3 a č.4 – 10 akreditovaných skúšok).

OBLASŤ PÔSOBNOSTI SKÚŠOBNÉHO LABORATÓRIA STAVEBNEJ FAKULTY:

Skúšobné laboratórium Stavebnej fakulty má celkom 4 laboratóriá.
Laboratórium č.1 je zamerané na dynamickú diagnostiku stavebných konštrukcií, mostov a prvkov stavebných konštrukcií. V oblasti železničných podvalov, upevňovadiel a koľajníc vykonáva všetky druhy prototypových a preukazných skúšok podľa platných predpisov i metodiky spracovanej na pracovisku.
Laboratórium č.2 je zamerané na technickú diagnostiku stavebných konštrukcií, mostov a materiálov a zaťažovacie skúšky mostov.
Laboratórium č.3 je zamerané na skúšanie kameniva, skúšanie asfaltových spojív, návrh zloženia a kontrolu kvality asfaltových zmesí, skúšanie teplotechnických vlastností materiálov, skúšanie základných vlastností zemín, meranie a hodnotenie únosnosti podložia vozoviek, konštrukcií vozoviek, meranie a hodnotenie povrchových vlastností vozoviek.
Laboratórium č.4 je zamerané na zisťovanie deformačnej odolnosti konštrukčných vrstiev dopravnej cesty (železničná trať, cestná komunikácia, letisko).


ROZSAH SPÔSOBILOSTI - AKREDITOVANÉ SKÚŠKY

Skúšobné laboratórium SvF má oprávnenie (udelenú Slovenskou národnou akreditačnou službou - SNAS) na realizáciu skúšok v oblasti skúšania stavebných materiálov, dielcov a konštrukcií. Menovite ide o akreditáciu na:
• statické a dynamické zaťažovacie skúšky stavebných konštrukcií a mostov (in-situ);
• stanovenie pevnosti betónu v tlaku Schmidtovými tvrdomermi (v laboratóriu a in-situ);
• stanovenie pevnosti betónu v tlaku deštruktívnym spôsobom (v laboratóriu);
• skúšanie stability cestných asfaltových zmesí - Marshallova skúškab (v laboratóriu);
• stanovenie medzerovitosti asfaltovej zmesi (v laboratóriu);
• stanovenie modulu pretvorenia konštrukčných vrstiev podvalového podložia (v laboratóriu a in-situ);
• stanovenie modulu pružnosti konštrukčných vrstiev dopravných ciest statickou zaťažovacou skúškou (v laboratóriu a in-situ);
• stanovenie rázového modulu pružnosti konštrukčných vrstiev dopravnej cesty (železničná trať, cestná komunikácia, letisko) (v laboratóriu a in-situ).


NEAKREDITOVANÉ SKÚŠKY

• únavové skúšky dielcov;
• statické a dynamické skúšky kruhovou doskou;
• modálna analýza dynamiky konštrukcií;
• ťahové skúšky ocelí;
• pevnosť betónu v ťahu pri ohybe;
• pevnosť v priečnom ťahu;
• dynamický modul pružnosti betónu;
• stanovenie karbonatizácie;
• stanovenie množstva chloridových iónov v konštrukciách (RCT - Rapid chloride test);
• objemová, sypná hmotnosť a medzerovitosť kameniva;
• zrnitosť a tvar zŕn kameniva;
• vlhkosť kameniva;
• nasiakavosť kameniva;
• stanovenie rozličných častíc kameniva;
• stanovenie odplaviteľných častíc kameniva;
• extrakcia asfaltových zmesí za studena;
• miera zhutnenia asfaltových zmesí;
• skúšky asfaltov (krúžok - gulička, penetrácia, duktilita);
• zrnitosť zemín;
• skúška zhutniteľnosti zemín metódou Proctor, skúška CBR.


OSTATNÁ NEAKREDITOVANÁ ČINNOSŤ

Skúšobné laboratórium SvF poskytuje expertíznu a poradenskú činnosť. V odbornej činnosti je zapojené do vedeckotechnickej spolupráce vyplývajúcej z postavenia a úloh Stavebnej fakulty.

Kontakt:
Skúšobné laboratórium Stavebnej fakulty
Žilinská univerzita v Žiline
Komenského 52
010 26 Žilina

Tel.: + 421 / 41 / 513 5659
+ 421 / 41 / 513 5520
Fax.: + 421 / 41 / 513 5690
+ 421 / 41 / 723 3502
e-mail: slsvf@fstav.uniza.sk

Užitočné linky:
Slovenská národná akreditačná služba
Slovenský ústav technickej normalizácie
Kloknerův Ústav ČVUT
Ústav stavebního zkušebnictví VUT Brno